Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

VINDEXUS S.A. - Emisja obligacji serii W. (11/2011)

VINDEXUS S.A. - Emisja obligacji serii W. (11/2011)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VINDEXUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii W. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. informuje, że w dniu 2 lutego 2011 roku podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela serii W.1) Przedmiotem emisji jest 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł każda. Próg emisji wynosi 2 obligacje. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych.2) Celem emisji obligacji jest objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.3) Obligacje są emitowane jako zwykłe na okaziciela.4) Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 99 osób poprzez skierowanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. indywidualnych propozycji nabycia do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor) wytypowanego według uznania Domu Maklerskiego IDM S.A., oraz złożenia Deklaracji nabycia
Obligacji przez Inwestora.5) Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 12 sierpnia 2013 roku.Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Oprocentowanie naliczane jest od dnia dokonania przydziału. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej, od dnia przydziału Obligacji i będą wypłacane co kwartał w następujących terminach: 10 maja 2011, 10 sierpnia 2011 r., 10 listopada 2011 r., 10 luty 2012 r., 10 maja 2012 r., 10 sierpnia 2012 r., 12 listopada 2012 r., 11 lutego 2013 r., 10 maja 2013 r. oraz w dniu wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Na wysokość oprocentowania w kolejnych okresach odsetkowych będzie składała się:?stawka WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego,?marża w wysokości 8 %.6) Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczenie roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji
stanowić będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zgodnie z wyceną certyfikatów sporządzoną na dzień 26 stycznia 2011 roku wartość jednego certyfikatu wynosi 665.698,92 złotych. Łączna wartość zabezpieczenia, liczona jako ilość certyfikatów przemnożona przez wartość jednego certyfikatu na dzień 26 stycznia 2011 roku, będzie nie niższa niż iloczyn 138% wartości nominalnej jednej Obligacji i ilości objętych Obligacji. Zastawca złoży do sądu wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów nie później niż 5 dni roboczych po dokonaniu przydziału. Każda Obligacja będzie zabezpieczona do takiej samej wysokości, i w takiej samej wysokości będzie zaspakajana.7) Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na dzień 31.12.2010 r. wynosi 14.185 tys. zł. Poziom zobowiązań Spółki do dnia wykupu Obligacji nie powinien przekroczyć 5000 tys. zł powiększonych o wartość objętych obligacji serii W. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at