Trwa ładowanie...
d17t2nk

VISTULA GROUP - Dojście do skutku emisji akcji Vistula Group S.A. serii M (14/2013)

VISTULA GROUP - Dojście do skutku emisji akcji Vistula Group S.A. serii M (14/2013)

Share
d17t2nk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dojście do skutku emisji akcji Vistula Group S.A. serii M | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł za jedną akcję serii M, emitowanych na podstawie uchwały nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki - doszła do skutku, tj. w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd Emitenta podmiotów, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż bez zbędnej zwłoki podejmie wszelkie czynności prawne i faktyczne konieczne dla
ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności czynności związane ze złożeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

| | | VISTULA GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VISTULA GROUP | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-035 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starowiślna | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-12) 65 61 832 | | (0-12) 65 65 098 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | vistula@vistula.pl | | vistula.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-03-61 | | 351001329 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

Podziel się opinią

Share
d17t2nk
d17t2nk