Trwa ładowanie...
d1cw9r1
espi

VISTULA GROUP - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana...

VISTULA GROUP - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki serii M. (18/2013)
Share
d1cw9r1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki serii M. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Vistula Group Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") zawiadamia, że w dniu 16 września 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 29.003.265 zł został podwyższony do kwoty 37.003.265 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Emisja akcji serii M została przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 173.861.625, co daje łącznie 173.861.625 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 2. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiana postanowień § 8 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki. Postanowienia § 8 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy dzieli się na 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy wynosi 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych)." otrzymały następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy dzieli się na 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda. 2. Kapitał
zakładowy wynosi 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych)." W związku z sądową rejestracją wyżej opisanych zmian postanowień § 8 Statutu, Spółka przekazuje w załączeniu do wiadomości jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Spółki Vistula Group S A - tekst jednolity.pdf | Statut Spółki Vistula Group S A - tekst jednolity | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starowiślna 48
(ulica) (numer)
(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cw9r1

Podziel się opinią

Share
d1cw9r1
d1cw9r1