Trwa ładowanie...
d4hn6pj
espi

VISTULA GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (11/2013)

VISTULA GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (11/2013)

Share
d4hn6pj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2013 r. z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Krakowie ("Fundusz?) znaczącej umowy - warunkowej ugody, na mocy której pod warunkami zawieszającymi, którymi są: - nabycie przez Fundusz poniżej wymienionych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Spółki; i - zapłata kwoty 114.902 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r. Fundusz umarza pozostałą część poniżej wymienionych wierzytelności. Powyższa znacząca umowa dotyczy następujących wierzytelności: 1. Umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/06/292/CB z dnia 31 sierpnia 2006 r., z późn. zm. pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 6.456 tys. złotych; 2. Umowy o linię odnawialną nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., z późn. zm. pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio
Fortis Bank Polska S.A.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 125.357 tys. złotych 3. Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 (nowy numer umowy kredytowej 06446015052001) z dnia 27 czerwca 2008 r. z późn. zm., pomiędzy BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednio Fortis Bank S.A./N.V.) oraz Spółką, których wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 23.083 tys. złotych. Ponadto Spółka zawarła w dniu 26 lipca 2013 r. warunkowe ugody: 1. z wierzycielem Fortis Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której pod warunkiem zawieszającym, którym jest zapłata kwoty: 1.869 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten umarza pozostałą część wierzytelności przysługującej wobec Spółki wynikającej z tytułu poręczeń wekslowych udzielonych przez Spółkę za zobowiązania spółki zależnej, których saldo na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 2.967 tys. złotych. 2. z wierzycielem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy
której pod warunkiem zawieszającym, którym jest zapłata kwoty 500 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten umarza pozostałą część wierzytelności przysługującej wobec Spółki wynikającej z tytułu poręczenia zobowiązań kredytowych udzielonych przez Spółkę za zobowiązania spółki zależnej, których saldo na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi: 11.237 tys. złotych. Wszystkie powyższe umowy zawierają postanowienie uzależniające ich skuteczność od wykonania pozostałych wyżej wymienionych umów. Spółka zamierza pozyskać finansowanie dla celów powyższych transakcji ze środków pochodzących z emisji nowych akcji serii M, co do których o podjęciu uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz ze środków pochodzących z planowanej emisji obligacji serii D o wartości nominalnej do 140.000 tys. złotych. Kryterium uznania umów za znaczące jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hn6pj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTULA GROUP SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTULA GROUP | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-035 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Starowiślna | | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-12) 65 61 832 | | (0-12) 65 65 098 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | vistula@vistula.pl | | vistula.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 675-000-03-61 | | 351001329 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Mateusz Żmimjewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hn6pj

Podziel się opinią

Share
d4hn6pj
d4hn6pj