Trwa ładowanie...
dfeklm7

VOXEL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (4/2013)

VOXEL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (4/2013)

Share
dfeklm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 roku Emitent zawarł aneks nr 1/02/2/2013 do umowy nr 121/210924/02/2/2012 z dnia 28 stycznia 2011 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawartej pomiędzy VOXEL S.A. a Narodowym Funduszem Zdrowia ? Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, na podstawie którego dotychczasowa umowa otrzymała nowe brzmienie i oznaczona została nr 121/210924/02/2/2013. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez VOXEL S.A. świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: tomografii komputerowej (TK) i rezonansu
magnetycznego (MR). Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie tomografii komputerowej (TK) udzielane będą w pracowniach w Bytomiu, w Katowicach i w Gliwicach, w zakresie rezonansu magnetycznego (MR) ? w pracowniach w Bielsku-Białej, w Bytomiu i w Zabrzu. VOXEL S.A. zobowiązał się wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realziacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 81, poz. 484) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. nr 111, poz. 653 ze zm.). Kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia ? Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wobec VOXEL S.A. z tytułu realizacji umowy w
okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi maksymalnie 9.269.178,30 zł. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie VOXEL S.A. może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 81, poz. 484). Narodowy Fundusz Zdrowia ? Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta według stanu na dzień 30 września 2012
roku, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

Podziel się opinią

Share
dfeklm7
dfeklm7