Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

VOXEL S.A. - Zawarcie Umowy Znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (21/2012)

VOXEL S.A. - Zawarcie Umowy Znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (21/2012)
Share
dm1ulkm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Umowy Znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 listopada 2012 roku spółka zależna od Emitenta tj. spółka ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach podpisała z "Meritum" Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Chrzanowie - umowę o roboty budowlane. Na podstawie zawartej umowy ALTERIS S.A. (dalej jako "Zamawiający") powierzył "Meritum" Grupie Budowlanej sp. z o.o. sp. k. (dalej jako "Wykonawca"), a Wykonawca przyjął do wykonania roboty budowlane, realizowane w ramach projektu "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Dydaktyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 na potrzeby Centrum
Neuroradiochirurgii, Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35 na działkach nr 118/1 i 115/13" oraz "przebudowy pomieszczeń na poziomie piwnic budynku Instytutu SPSK nr 5", zgodnie z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi (Inwestycja). Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 14.510.348,31 zł (słownie: czternaście milionów pięćset dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem 33/100 złotych) netto. Wynagrodzenie będzie płatne w sześciu ratach ? w formie zaliczek. Wykonawca celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu zawartej umowy złoży w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku bezwarunkową i nieodwołalną gwarancję ubezpieczeniową/bankową na wartość stanowiącą 3,5 % kwoty wynagrodzenia netto z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2013 r. W terminie 30 dni po sporządzeniu protokołu Odbioru Końcowego, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2013r. Wykonawca złoży Zamawiającemu za zwrotem dokumentu gwarancji - nową
bezwarunkową i nieodwołaną gwarancję bankową/ubezpieczeniową celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu wad i usterek na kwotę stanowiącą 1,75 % kwoty wynagrodzenia netto z terminem ważności 37 miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku nieprzedłożenia pierwszej z wyżej wskazanych gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania 3,5 % kwoty wynagrodzenia netto z kolejnej zaliczki przypadającej do zapłaty. W przypadku nieprzedłożenia drugiej ze wskazanych gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień wynikających z pierwszej ze wskazanych gwarancji w zakresie kwoty stanowiącej 1,75 % kwoty wynagrodzenia netto. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji przez Wykonawcę ustalono na dzień zawarcia umowy o roboty budowlane, a termin zakończenia realizacji Inwestycji na 20 lipca 2013r. Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 6 % wynagrodzenia netto, zastrzeżoną na wypadek odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, której wartość przekracza
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, liczoną według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia umowy. Umowa przewiduje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość kar umownych zastrzeżonych w umowie, do wysokości poniesionej szkody. Strony wyłączyły wzajemną odpowiedzialność za utracone korzyści, utratę zysku, szkody pośrednie lub następcze. Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za umowę znaczącą). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wielicka 265
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792854642 120067787
(NIP) (REGON)
dm1ulkm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm