Trwa ładowanie...
d6goss1
espi

WADEX S.A. - Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych (21/2012)

WADEX S.A. - Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych (21/2012)
Share
d6goss1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu (vide raport 50/2011) Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zostały nabyte w okresie od 02.04.2012 r. do 09.04.2012 r. w celu ich umorzenia lub odsprzedaży w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2011r. skupem akcji własnych. ?Liczba nabytych akcji wynosi 1 966 szt., ?średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 8,04 zł za akcję, ?wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł, ?nabyte akcje stanowią 0,06% kapitału zakładowego, ?akcje nabyte dają prawo do wykonania 1 966 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje szczegółowe nt. każdej
transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 30 061 akcji własnych, stanowiących 0,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 30 061 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Program odkupu trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2012r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może zmienić warunki lub tryb nabywania akcji w ramach Programu w tym skrócić okres trwania Programu. Podstawa prawna RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt
6 w związku z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU 21 2012.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa 45
(ulica) (numer)
(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87
(telefon) (fax)
wadex@wadex.pl www.wadex.pl
(e-mail) (www)
899 10 33 328 005921041
(NIP) (REGON)
d6goss1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2012-04-10 Ryszard Sebstian Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6goss1

Podziel się opinią

Share
d6goss1
d6goss1