Trwa ładowanie...
d2thm6i

Wartość rynkowa Best szacowana jest na 456-675 mln zł wg stanu na IX 2015 r.

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Szacowana wartość rynkowa Best mieści się w przedziale 456-675 mln zł, przy wartości środkowej 558,5 mln zł, wynika z wyceny przeprowadzonej przez firmę PwC dla Best i Kredyt Inkaso, według stanu na 30 września ub.r.

Share
d2thm6i

"Oszacowaliśmy wartość rynkową 100% kapitałów własnych spółki z uwzględnieniem udziałów w Gamex sp. z o.o. oraz posiadanych akcji Kredyt Inkaso S.A. w oparciu o metodę dochodową (DCF) według stanu na dzień 30 września 2015 r. Wartość rynkową 100% kapitałów własnych spółki oszacowaliśmy w oparciu o skorygowane prognozy dostarczone przez spółkę. Konkluzja o przedziale wartości została oparta o wyniki uzyskane na podstawie zmiany stopy dyskontowej o +/-0,5 punktu procentowego. Wartość 100% kapitałów własnych Best S.A.wg stanu na datę wyceny oszacowaliśmy w przedziale od 456 do 675 mln zł (wartość środkowa równa 558,5 mln zł)" - czytamy w wyciągu z oszacowania.

Best publikuje wycenę spółki w związku z planowanym połączeniem z Kredyt Inkaso.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i zawartą umową o współpracy, w ramach przygotowań do planowanego połączenia Best z Kredyt Inkaso, obie spółki zleciły PwC Polska, czyli niezależnej, renomowanej firmie audytorskiej z tzw. wielkiej czwórki, przygotowanie wycen każdej ze spółek, tzn. wycenę Best dla zarządu Best i wycenę Kredyt Inkaso dla zarządu Kredyt Inkaso. Zależy nam na tym, aby inwestorzy, w szczególności akcjonariusze Best i Kredyt Inkaso, mieli możliwie pełny i rzetelny obraz sytuacji. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii równego dostępu inwestorów do informacji i mamy świadomość potencjalnie cenotwórczego charakteru przygotowanej wyceny. Dlatego zdecydowaliśmy się ją upublicznić" - wyjaśnił prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

d2thm6i

Best podał na początku stycznia, że wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o rozpoczęciu negocjacji i współpracy odebrał jako element budowana pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek. Podkreślił, że bezpośrednio oraz pośrednio pozostaje największym akcjonariuszem KI i będzie dążyć do połączenia spółek.

Kredyt Inkaso poinformowało wtedy, że zakończyło negocjacje w sprawie połączenia z Best i Gamex oraz skierowało do Best pisemne wypowiedzenie umowy o współpracy z zachowaniem dwóch tygodni okresu wypowiedzenia. Zarząd spółki podał, że "nie osiągnął z Best konsensusu w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w szczególności w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji emitenta na akcje Best".

W grudniu ub. r. spółki podały, że szacują, iż łączne synergie wynikające z połączenia po stronie wpłat w latach 2016-2020 wyniosą ponad 400 mln zł, a oszczędności kosztowe - blisko 30 mln zł. W ciągu 5 lat połączony podmiot miał zmniejszyć dystans do lidera rynku i podwoić wartość portfela.

Zarządy Best i Kredyt Inkaso zawarły we wrześniu br. umowę, która zakładała, że połączenie spółek zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na Best jako spółkę przejmującą. Fuzja prawna firm planowana była na drugi kwartał przyszłego roku r., zaś przeprowadzenie operacyjnego połączenia obu firm do końca 2016 r.

d2thm6i

Wcześniej Best poinformował, że przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł, zaś w niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Działa dziś w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Rosji, Rumunii i Bułgarii i Chorwacji.

(ISBnews)

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i