Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
analiza techniczna

Wawel, CD Projekt, CCC - sygnały techniczne DM BOS

WIG 50 Liderzy i outsiderzy

Share
Wawel, CD Projekt, CCC - sygnały techniczne DM BOS
Źródło: Thinkstockphotos
d17k7f5

WAWEL

Zachowanie dołka LL 886,50 zł pozwoli na odreagowanie w stronę 1200 - 1300 zł, Silne kupno, gdy +DI>-DI oraz, gdy kurs > 995-1000 zł, Relatywna słabość do WIG-u, TL 1006 zł, linia spadkowa przy 1000 zł, Faza konsolidacji wg MACD/MOMENTUM = 0 pkt., gdy CCI < 100pkt.

[ Wawel

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLWAWEL00013,notowania-podsumowanie.html )

d17k7f5

CDPROJEKT

Kurs oscyluje w zakresie 17,23 - 12,96 zł nad ważnym dołkiem 13,90 zł, w zakresie kanału hossy, kupno, gdy CCI > -100 pkt., zachowanie wsparcia 13,00 zł podtrzymuje opcję zwyżek do 19 - 22 zł, Zbieżność do WIG-u; TL 15,64 zł, kupno wg MOMENTUM / MACD > 0 pkt.

[ CD Projekt

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLOPTTC00011,notowania-podsumowanie.html )

d17k7f5

CCC

Faza wzrostowa będzie realizowana, gdy kurs > 118,76 zł oraz, gdy układ HH > LH < HL zostanie podtrzymany, wówczas wsparcie 96 PLN nie powinno zostać trwale przełamane, Punkty zwrotne 103 – 101 PLN wspierają popyt, Cykl wzmacniania kursu, gdy CCI > -100 punktów, relatywna zbieżność do WIG-u.

[ CCC

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLCCC0000016,notowania-podsumowanie.html )

d17k7f5

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/33825/dmbos-20140926_biuletyn_sygnaly_techniczne.pdf )

d17k7f5

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d17k7f5

Podziel się opinią

Share
d17k7f5
d17k7f5