Trwa ładowanie...
d4e7ryu
espi

WEALTH BAY - Zmiana Statutu Spółki . (1/2015) - EBI

WEALTH BAY - Zmiana Statutu Spółki . (1/2015)

Share
d4e7ryu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu Spółki . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05 stycznia 2015r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23.12.2014r. zmiany danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców KRS, na podstawie którego doszło do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 15.000.000 zł ( słownie : piętnaście milionów złotych) oraz rejestracji 125.000 ( słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F. W związku z powyższym zmianie uległa treść §5 Statutu w ten sposób, iż w zamian dotychczasowej otrzymał on następującą treść: §5 1. Kapitał zakładowy wynosi 15.000.000,00 zł ( piętnaście milionów złotych 00/100). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych ) każda, W związku z dokonaną na podstawie w/w postanowienia rejestracją zmian Statutu Emitent podaje do publicznej
wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne § 1 1. Założycielem Spółki jest Alicja Wiaderek. 2. Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut. § 2 1. Firma Spółki brzmi WEALTH BAY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy WEALTH BAY S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Łódź. 3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. § 3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z) b) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z) c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z ) d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z ) e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
f) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1) g) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) h) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z) i) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6) j) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7) k) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) l) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19) m) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2) 2 n) Reklama (PKD 73.1) o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99) p) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09) q) Działalność holdingów finansowych ( PKD 64.20.Z) r) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
s) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1) t) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z) u) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z) v) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) w) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) 2. W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji. § 4 Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. II. Kapitał i akcje §5 1. Kapitał zakładowy wynosi 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F o wartości nominalnej 20,00
zł (dwadzieścia złotych ) każda, § 5a 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.875.000,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela serii E i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych ) każda, w liczbie nie większej niż 393.750 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt ) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. 3. Zarząd może wydać akcje serii E i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wyłącznie w zamian za
wkłady pieniężne. 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2015 roku. 5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. § 6 Wszystkie akcje został pokryte w całości przed rejestracja Spółki. § 7 1. Akcje mogą być umarzane. 2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). 3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. § 8 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 9 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. 4 III. Organy spółki § 10 1. Organami Spółki są: a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b) Rada Nadzorcza, c) Zarząd. 2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy § 11 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Poznaniu. § 12 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki, b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. § 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady
prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza § 14 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. § 15 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 3.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. § 16 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych, e) ustanawianie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu. 2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w
sprawach: a) rocznych planów finansowych Spółki, b) struktury organizacyjnej Spółki. Zarząd § 17 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza. 6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu 6 przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. § 18 Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki,
zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. § 19 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. §20 (uchylony) IV. Postanowienia końcowe § 21 Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie. § 22 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. § 23 W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e7ryu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e7ryu

Podziel się opinią

Share
d4e7ryu
d4e7ryu