Trwa ładowanie...
d368ltk
espi

WIKANA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

WIKANA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d368ltk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczą skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 42 374 37 703 10 137 8 928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 664 -2 497 -4 226 -591
Zysk (strata) brutto -26 994 -8 948 -6 457 -2 119
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującj -27 489 -8 866 -6 576 -2 099
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych -67 0 -16 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 538 11 510 -1 803 2 725
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 398 -11 975 1 291 -2 836
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 782 2 425 1 144 574
Przepływy pieniężne netto, razem 2 642 1 960 632 464
Dane Bilansowe na dzień na dzień na dzień na dzień
30.09.2014 r. 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa razem 242 398 273 060 58 052 65 842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 196 779 212 229 47 127 51 174
Zobowiązania długoterminowe 104 987 99 275 25 144 23 938
Zobowiązania krótkoterminowe 91 792 112 954 21 983 27 236
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 45 703 60 848 10 946 14 672
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -84 -17 -20 -4
Kapitał zakładowy 40 030 33 533 9 587 8 086
Liczba akcji (w szt.) 200 147 977 167 665 596 200 147 977 167 665 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -0,14 -0,05 0 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,23 0,36 0 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0 0
dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A. od 2014-01-01 od 2013-01-01 od 2014-01-01 od 2013-01-01
do 2014-09-30 do 2013-09-30 do 2014-09-30 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 26 786 14 379 6 408 3 405
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 676 -1 875 -1 597 -444
Zysk (strata) brutto -10 889 -4 512 -2 605 -1 068
Zysk (strata) netto -10 951 -4 554 -2 620 -1 078
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 374 6 596 568 1 562
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 889 -7 304 -1 409 -1 730
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 740 307 895 73
Przepływy pieniężne netto, razem 225 -401 54 -95
Dane Bilansowe na dzień na dzień na dzień na dzień
30.09.2014 r. 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa razem 116 126 133 185 27 811 32 114
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 600 91 052 17 387 21 955
Zobowiązania długoterminowe 32 785 28 933 7 852 6 977
Zobowiązania krótkoterminowe 39 815 62 119 9 535 14 979
Kapitał własny 43 526 42 133 10 424 10 159
Kapitał zakładowy 40 030 33 533 9 587 8 086
Liczba akcji (w szt.) 200 147 977 167 665 596 200 147 977 167 665 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,05 -0,03 -0,01 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,25 0,05 0
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0
Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu - 2014.09.30 ( 1EUR = 4,1755 PLN ), 2013.12.31 (1 EUR= 4,1472 PLN) Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych - 2014.09.30 (1EUR = 4,1803 PLN ); 2013.09.30 (1 EUR = 4,2231 PLN)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.-30.09.2014 r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.-30.09.2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d368ltk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-25 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-06-25 Robert Pydzik Członek Zarządu
2014-06-25 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d368ltk

Podziel się opinią

Share
d368ltk
d368ltk