Trwa ładowanie...
d1t4057

WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy znaczącej (4/2015)

WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy znaczącej (4/2015)

Share
d1t4057

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Emitent?) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015, że w dniu 5 lutego 2015 r. spółka zależna Emitenta: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Lublinie (?Spółka?) zawarła ze spółką pod firmą: BUD-RIM DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bis spółka komandytowo-akcyjna spółka jawna z siedzibą w Piasecznie (?Kupujący?) przedwstępną umowę sprzedaży (?Umowa?) nieruchomości stanowiącej własność Spółki (szczegóły: raport bieżący nr 39/2014 z 11 czerwca 2014 r.), położonej w Piasecznie, w województwie mazowieckim, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 38/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA5M/00428202/4, wraz z dokumentacją budowlaną, za cenę 4.305.000,00 zł brutto. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi pomiędzy dniem 1 czerwca 2015 r., a dniem 31 marca 2016 r. Warunkiem zawieszającym zobowiązanie do zawarcia
umowy przyrzeczonej jest uzyskanie przez poprzedniego właściciela nieruchomości, w terminie najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r., ostatecznej i niezaskarżonej decyzji administracyjnej stwierdzającej wygaśnięcie decyzji administracyjnej o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na działce nr 38/1. W przypadku braku zawarcia umowy przyrzeczonej, Kupujący zapłaci Spółce, tytułem kar umownych, 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w poinformowaniu Spółki o złożeniu wniosków niezbędnych do wykreślenia z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, wpisów wynikających z tytułu zawarcia Umowy, co oznacza, że wysokość kar teoretycznie może przekroczyć 10% jej wartości lub wyrażoną w złotych równowartość 200 000 euro. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Szczegółowa
podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t4057

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Robert Pydzik Prezes Zarządu
2015-02-06 Agnieszka Maliszewska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t4057

Podziel się opinią

Share
d1t4057
d1t4057