Trwa ładowanie...
d3odjed
espi

WILBO - Zawarcie znaczącej umowy (15/2012)

WILBO - Zawarcie znaczącej umowy (15/2012)
Share
d3odjed

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo SA z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, informuje, iż dnia 23 marca 2012 zawarta została z Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. ("Faktor") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, umowa faktoringu NR 1190/03/2012. Zgodnie z umową Faktor będzie świadczył na rzecz Wilbo SA usługi faktoringu z uwzględnieniem następujących warunków: 1. Poziom Finansowania: do 80 % Wierzytelności przyjętych do Finansowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy poziom wyksięgowań Wierzytelności rozumiany w szczególności jako: korekty, kompensaty, cesje zwrotne, płatności bezpośrednie dokonywane przez Kontrahenta na rzecz Wilbo SA lub sporne Wierzytelności, będzie wyższy niż 5% Wierzytelności nabytych przez Faktora i przyjętych do Finansowania, Faktor może obniżyć wysokość Finansowania o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad te 5%. 2. Limit Wilbo SA - 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) 3. Limit Kontrahenta -15% łącznej wartości Wierzytelności zaakceptowanych do Finansowania.
Limit finansowania dla największego Kontrahenta wynosić będzie 20% łącznej wartości Wierzytelności zaakceptowanych do Finansowania. Wartość powyższych limitów nie może przekroczyć wysokości limitów kwotowych przyznanych przez ubezpieczyciela, o ile Faktor nie wyrazi takiej zgody. 4. Oprocentowanie Finansowania - WIBOR1M z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego + 2,50 pkt. procentowe p.a. Zabezpieczenie umowy stanowią: 1. weksel własny in blanco 2. cesja generalna wszystkich obecnych i przyszłych wierzytelności wobec zgłaszanych Faktorowi Kontrahentów w formie pisemnej z datą pewną, 3. cesja praw z polisy ubezpieczenia należności handlowych. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość przekracza 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 200 000 Euro według średniego kursu NBP obowiązujacego na dzień zawarcia umowy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest
przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)
d3odjed

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Tomasz Konewka Tomasz Kustra Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3odjed

Podziel się opinią

Share
d3odjed
d3odjed