Trwa ładowanie...

Wyniki finansowe OFE i PTE 2012

W zeszłym roku ZUS przekazał do OFE prawie dwa razy mniej pieniędzy niż w 2011 r. Fundusze emerytalne inwestują głównie w obligacje.

Wyniki finansowe OFE i PTE 2012Źródło: Thinkstockphotos
d4layxf
d4layxf

W końcu grudnia 2012 r. liczba członków OFE wyniosła w Polsce 15,9 mln osób. Liczba uczestników II filaru zwiększyła się w ciągu roku o 2,9 proc. Wyraźnie widać tez proces starzenia się członków OFE, udział osób w grupie wiekowej powyżej 50 roku wzrósł z 13,2 proc. w 2011 r. do 14,5 proc. w 2012 r. Liczba mężczyzn zarejestrowanych w OFE była wyższa niż kobiet, a trzy największe fundusze zgromadziły 7,9 mln członków, czyli 49,6 proc. ogółu - poinformował GUS.

W końcu 2012 r. liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wyniosła 16,5 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka równał się 0,9 proc.

Ile OFE mają pieniędzy?

W zeszłym roku ZUS przekazał do OFE 8,3 mld zł składek, czyli o 7,3 mld zł mniej niż w 2011r. W zeszłym roku ZUS przekazał też do OFE 0,1 mld zł odsetek. Począwszy od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2012 r. kwota, którą ZUS przekazał do OFE wyniosła 184,3 mld zł składek oraz 3,3 mld zł odsetek.

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2012 r. wyniosły 272,3 mld zł, czyli o 19,7 proc. więcej niż w końcu 2011 r. Zobowiązania ogółem utrzymały się na poziomie 2,7 mld zł. Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych stanowiły 269,6 mld zł, co oznacza wzrost o 20,0 proc. w skali roku.

d4layxf

W co OFE inwestują?

Udział portfela inwestycyjnego w aktywach ogółem wyniósł 99,7 proc. W portfelu tym dominowały obligacje - 151,9 mld zł, ich udział w porównaniu do roku 2011 zwiększył się o 1,4 pkt proc. Udział akcji spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym w portfelu inwestycyjnym OFE zwiększył się z 30,8 proc. w końcu 2011 r. do 34,9 proc. w końcu 2012 r. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 22,1 mld zł (wzrost o 74,8proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).

Wartość inwestycji OFE w akcje notowane na GPW wyniosła 92,8 mld zł (wzrost wartości tej części portfela o 34,3 proc. w skali roku), w tym w akcje spółek sektora finansowego zainwestowano kwotę 35,6 mld zł, w akcje sektora przemysłowego - 32,7 mld zł, a w spółki sektora usługowego - 24,1 mld zł. W portfelu inwestycyjnym OFE znajdowały się również akcje narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI) o wartości 0,5 mld zł. Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 2,3 mld zł, tj. 0,8 proc. wartości całego portfela inwestycyjnego.

Przychody i koszty w OFE

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 23,4 proc. w skali roku. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, stanowiące 99,1 proc. przychodów operacyjnych. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 1,3 mld zł i wzrosły o 6,8 proc. w porównaniu do 2011 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 1,0 mld zł i stanowiły 78,6 proc. kosztów operacyjnych OFE (79,9 proc. przed rokiem).

W 2012 r. wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne osiągnął wartość 37,4 mld zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 10,0 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości 27,4 mld zł.

d4layxf

Stopy zwrotu OFE

Organ nadzoru nad OFE wyliczył średnią ważoną stopę zwrotu za okres trzyletni od 30 września 2009 r. do 28 września 2012 r., wyniosła ona 19,284 proc. Lepszy rezultat od tej średniej osiągnęło sześć funduszy. W porównaniu z trzyletnim okresem referencyjnym od 30 września 2008 r. – 30 września 2011 r. stopa ta wzrosła o 4,549 pkt proc. Minimalna wymagana stopa zwrotu w ostatnim okresie trzyletnim wyniosła 9,642 proc., wszystkie fundusze osiągnęły wyższą stopę zwrotu.

Wyniki PTE

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w końcu grudnia 2012 r. wyceniono na kwotę 4,0 mld zł (wzrost o 10,8 proc.). W strukturze aktywów 62,4 proc. wartości stanowiły aktywa trwałe. W ich ramach główną pozycję zajmowały inwestycje długoterminowe, udział których zwiększył się z 39,9 proc. w końcu 2011 r. do 52,1 proc. w 2012 r.

Wartość pasywów w 91,0 proc. była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 3,6 mld zł, co oznacza jego wzrost o 14,2 proc. w skali roku. Odnotowano zwiększenie kapitałów zapasowych o 109,2 mln zł (wzrost o 6,7proc.). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 358,0 mln zł i zmniejszyły się o 15,0 proc.. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 71,8 mln zł (o 22,4 proc. niższą niż na koniec 2011 r.).

d4layxf

Przychody PTE wynikające z zarządzania OFE wyniosły 1,5 mld zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w porównaniu z rokiem poprzednim o 10 proc. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 68,2 proc. przychodu (wzrost udziału o 9,9 pkt proc.), a przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych do OFE składek stanowiły 19,1 proc. przychodów ogółem (w skali roku spadek udziału o 13,8 pkt proc.).

Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 0,7 mld zł i zmniejszyły się o 29,0 proc., w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wynosiły 0,4 mld zł co stanowiło 54,6 proc. kosztów.

Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 0,8 mld zł, tj. o 19,5 proc. wyższym niż w 2011 r. Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 0,9 mld zł zysku brutto (wzrost o 15,1 proc.). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2012 zyskiem netto w wysokości 0,7 mld zł (wzrost o 15,6 proc.).

d4layxf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4layxf