Trwa ładowanie...
d2qc1ur

ZAMET INDUSTRY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

ZAMET INDUSTRY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2qc1ur
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 218 035 186 782 52 046 44 356
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 26 031 29 932 6 214 7 108
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 713 35 304 7 570 8 384
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 26 031 29 932 6 214 7 108
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 705 6 081 9 955 1 444
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 303 -5 305 -8 188 -1 260
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 274 -8 225 -1 498 -1 953
Przepływy pieniężne netto razem 1 127 -7 449 269 -1 769
Aktywa razem 266 115 218 889 62 435 52 780
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 221 103 095 29 379 24 859
Zobowiązania długoterminowe 11 943 243 2 802 59
Zobowiązania krótkoterminowe 73 455 81 256 17 234 19 593
Kapitał własny 140 894 115 794 33 056 27 921
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 140 894 115 794 33 056 27 921
Kapitał zakładowy 67 410 67 410 15 815 16 254
Liczba akcji (w szt.) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,2703 0,3108 0,0645 0,0738
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,2703 0,3108 0,0645 0,0738
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,4631 1,2024 0,3433 0,2899
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,4631 1,2024 0,3433 0,2899
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży 168 482 120 910 40 217 28 713
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34 677 31 700 8 277 7 528
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 446 20 775 6 313 4 933
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34 677 31 700 8 277 7 528
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 880 234 4 507 56
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 805 9 998 -4 011 2 374
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -457 -13 228 -109 -3 141
Przepływy pieniężne netto razem 1 618 -2 997 386 -712
Aktywa razem 265 502 199 424 62 291 48 086
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103 895 71 871 24 375 17 330
Zobowiązania długoterminowe 12 063 0 2 830 0
Zobowiązania krótkoterminowe 64 037 62 869 15 024 15 159
Kapitał własny 161 607 127 553 37 916 30 756
Kapitał zakładowy 67 410 67 410 15 815 16 254
Liczba akcji (w szt.) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,3601 0,3292 0,0860 0,0782
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,3601 0,3292 0,0860 0,0782
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,6782 1,3245 0,3937 0,3194
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,6782 1,3245 0,3937 0,3194
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za IV kwartał 2014 roku (odpowiednio za IV kwartał 2013 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za IV kwartał 2014 r. wyniósł 1 euro = 4,1892 zł i odpowiednio za IV kwartał 2013 roku wyniósł 1 euro = 4,2110 zł - pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2014 roku 1 euro = 4,2623 zł; na 31 grudnia 2013 roku 1 euro = 4,1472 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2015.03.02 ZAMET QSR 4_2014.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny ZAMET INDUSTRY S.A. za IV kwartał roku obrotowego 2014.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qc1ur

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAMET INDUSTRY S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 97-300 | | Piotrków Trybunalski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dmowskiego | | 38B | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (44) 648-90-00 | | (44) 648-91-52 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7712790864 | | 100538529 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Jan Szymik Prezes Zarządu
2015-03-02 Jarosław Dziwisz Członek Zarządu, Wiceprezes
2015-03-02 Arkadiusz Nowakowski Członek Zarządu, Wiceprezes

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qc1ur

Podziel się opinią

Share
d2qc1ur
d2qc1ur