Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno
espi

ZPUE - Zawarcie znaczącej umowy - dofinansowanie realizacji projektu (21/2011)

ZPUE - Zawarcie znaczącej umowy - dofinansowanie realizacji projektu (21/2011)
Share
d2q4pno

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy - dofinansowanie realizacji projektu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 03 marca 2011 r. Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie informuje, iż w dniu 08 lipca 2011 r. ZPUE S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83, reprezentowaną przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach, umowę o dofinansowanie projektu "Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza". Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza" ze środków publicznych w ramach POIG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i
promocji. Całkowity koszt kwalifikowany realizacji przedmiotowego Projektu wynosi 4.466.500,00 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Maksymalne możliwe łączne dofinansowanie wyniesie 2.609.265,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych). Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Warunki wynikające z Umowy nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępnej na stronach PARP. Umowę uznano za znaczącą z uwagi na znaczenie wskazanej inwestycji, która pozwoli wzbogacić ofertę produktową oraz spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Mariusz Synowiec Członek Zarządu
2011-07-08 Krzysztof Prus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno