Trwa ładowanie...
d4zqr35

ZPUE - Zbycie znacznego pakietu akcji, informacja o transakcjach osób mających dostęp do informac...

ZPUE - Zbycie znacznego pakietu akcji, informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych oraz informacja o zobowiązaniu do niezbywania akcji (43/2012)

Share
d4zqr35

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie znacznego pakietu akcji, informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych oraz informacja o zobowiązaniu do niezbywania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, iż w dniu 7 grudnia 2012 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie ze spółki KORONEA INVESTMENT S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej o osiągnięciu 48,33% głosów w ZPUE S.A. w wyniku zmniejszenia dotychczasowego udziału KORONEA S.? r.l. w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynoszącego 58,21% głosów, tj. zmniejszenia udziału w głosach o 9,89 %. Osiągnięcie 48,33% głosów w ZPUE S.A. nastąpiło w wyniku zbycia przez KORONEA INVESTMENT S.? r.l. 178.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 12,71% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9,89% głosów na walnym zgromadzeniu ZPUE S.A. Zbycie akcji ZPUE S.A. nastąpiło w ramach transakcji sesyjnych pakietowych na GPW w Warszawie w dniu 5 grudnia 2012 r. po cenie wynoszącej 220,00 zł. Za jedną akcję, tj. na łączną wartość 39.160.000,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Przed wskazaną wyżej
transakcją KORONEA INVESTMENT S.? r.l. posiadała bezpośrednio łącznie 720.251 akcji, co stanowiło łącznie 51,45% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało łącznie do 1.047.851 głosów, co stanowiło 58,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku zbycia akcji KORONEA INVESTMENT S.? r.l. posiada bezpośrednio łącznie 542.251 akcji stanowiących łącznie 38,73% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 869.851 głosów, co stanowi 48,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie: 1) zawiadomienie Prezesa Rady Nadzorczej Bogusława Wypychewicza, jako osoby zobowiązanej, o transakcji zawartej przez KORONEA INVESTMENT S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu (transakcja zawarta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną, w którym osoba zobowiązana jest członkiem organów
zarządzających), 2) zawiadomienie Małgorzaty Wypychewicz - Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej oraz osoba bliska Bogusława Wypychewicza ? Prezesa Rady Nadzorczej o transakcji zawartej przez KORONEA INVESTMENT S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu (transakcja zawarta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę bliską osoby zobowiązanej, w którym osoba bliska osoby zobowiązanej jest członkiem organów zarządzających). Główni akcjonariusze spółki, tj. KORONEA S.? r.l., KORONEA INVESTMENT S.? r.l. oraz Państwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz zobowiązali się, iż w okresie do dnia 5 grudnia 2014 roku będą posiadać łącznie akcje ZPUE S.A. w liczbie stanowiącej co najmniej 50% akcji plus jedna akcja w kapitale zakładowym ZPUE S.A. (liczone w stosunku do aktualnej liczby wyemitowanych i opłaconych akcji). Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie Bogusław Wypychewicz art. 69 ustawy o ofercie publicznej.pdf | | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie Bogusław Wypychewicz art. 160 ustawy o obrocie.pdf | | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie Małgorzata Wypychewicz art. 160 ustawa o obrocie.pdf | | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie Koronea Investment art. 69 o ofercie publicznej.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4zqr35

| | | ZPUE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPUE | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 29-100 | | Włoszczowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jędrzejowska | | 79c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 3881000 | | 041 3881001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | board@zpue.pl | | zpue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 656-14-94-014 | | 290780734 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2012-12-07 Mariusz Synowiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4zqr35

Podziel się opinią

Share
d4zqr35
d4zqr35