Trwa ładowanie...
d2c1woa

ZUE S.A. - Aktualizacja informacji nt. podpisania listu intencyjnego dotyczącego przejęcia 70% ud ...

ZUE S.A. - Aktualizacja informacji nt. podpisania listu intencyjnego dotyczącego przejęcia 70% udziałów w podmiocie RAILWAY gft Polska sp. z o.o. (47/2015)

Share
d2c1woa

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji nt. podpisania listu intencyjnego dotyczącego przejęcia 70% udziałów w podmiocie RAILWAY gft Polska sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 23 marca 2014 roku zawarł z Panią Katarzyną Reszczyńską (?Zbywca?) ? większościowym udziałowcem spółki Railway gft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Railway?) umowę sprzedaży udziałów w Railway (?Umowa?). Spółka nabyła 35 udziałów, stanowiących 70% udziału w kapitale zakładowym Railway za kwotę 3.500 PLN. Nabycie przedmiotowych udziałów nastąpiło pod warunkiem zawieszającym, uzyskania przez Spółkę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) na koncentrację wynikającą ze sprzedaży udziałów Railway przez Zbywcę na rzecz Spółki, bądź jeśli wystąpi okoliczność świadcząca o tym, że zgoda taka nie jest wymagana, tj.: a) Spółka otrzyma decyzję Prezesa UOKiK o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację, lub b) Spółka otrzyma decyzję Prezesa UOKiK o umorzeniu postępowania w sprawie koncentracji ze względu na brak obowiązku zgłoszenia, lub c) Nastąpi zwrot zgłoszenia z powodu
uznania przez Prezesa UOKiK, że brak jest obowiązku jego dokonania, lub d) Upłynie termin, w ciągu którego Prezes UOKiK powinien wydać decyzję dotyczącą zgłoszonej koncentracji, skutkujący na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przyjęciem fikcji prawnej, iż Prezes UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na koncentrację. Railway jest podmiotem, który wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z kontraktów handlowych oraz umów, których stroną była ThyssenKrupp GfT Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (?ThyssenKrupp GfT Polska?), będąca częścią niemieckiego koncernu ThyssenKrupp AG, w ramach którego odpowiada za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how w zakresie komunikacji szynowej oraz techniki budowlanej. Przed wyżej opisanym zawarciem Umowy, Spółka zawarła z ThyssenKrupp GfT Polska w dniu 27 stycznia 2015 roku umowę na zakup materiałów nawierzchni torowej, takich jak szyny
kolejowe, szyny tramwajowe, akcesoria torowe, podkłady itp., za łączną kwotę 19,5 mln PLN, jak również zobowiązała się w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku do nabycia w transzach innych materiałów nawierzchni torowej o łącznej wartości ok. 40,4 mln PLN. Informacje o zawartej umowie Spółka przekazała w raportach bieżących nr 19/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku oraz nr 25/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c1woa

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c1woa

Podziel się opinią

Share
d2c1woa
d2c1woa