Trwa ładowanie...
dagwbe4

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (20/2014)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (20/2014)

Share
dagwbe4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę ("Umowa") z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"). Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław ? Zgorzelec na odcinku Wrocław- Jelenia Góra"- modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, podg. Smolec, tor nr 1 szlak Smolec ? Kąty Wrocławskie, tor nr 1 szlak Kąty Wrocławskie ? Mietków oraz tor nr 3 w stacji Boguszów Gorce Zachód". Spółka informowała o wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 14/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku. Wartość brutto Umowy: 52 196 833,50 PLN Wartość netto Umowy: 42 436 450,00 PLN Termin realizacji przedmiotu Umowy: 30 października 2015 roku Okres gwarancji udzielonej przez Spółkę: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego prac Spółka zapłaci Wykonawcy kary
umowne m.in.: 1) w razie odstąpienia od realizacji umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Spółka - w wysokości 10% wartości brutto Umowy. Zapłata kary umownej z powyższego tytułu nie zwalnia Spółki z obowiązku zapłaty kar umownych należnych Zamawiającemu z innych tytułów określonych w Umowie; 2) w wysokości 0,05 % wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminów realizacji przedmiotu Umowy; 3) w wysokości 0,05 % wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad. Zamawiający zapłaci Spółce kary umowne: 1) w razie odstąpienia od realizacji umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wartości brutto Umowy (za takie okoliczności nie będzie uznawane jednak odstąpienie od umowy na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub art. 644 k.c.); 2) w wysokości 0,05 % wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy; 3) w
wysokości 0,05% wartości robót podlegających odbiorowi za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy lub jego części. Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, strona druga ustala dodatkowy termin wykonania. W razie niewykonania tego obowiązku w dodatkowym terminie wysokość kar pieniężnych, ulega zwiększeniu o 50 %. Maksymalna łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto Umowy. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (art. 484 kc.). Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dagwbe4

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4