Trwa ładowanie...
d2053ez
espi

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez podmiot zależny (3/2012)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez podmiot zależny (3/2012)

Share
d2053ez

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku, powziął informację o zawarciu w dniu 23 stycznia 2012 roku przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., podmiot zależny od Spółki ("Wykonawca") umowy ("Umowa") z Elektrownią "Rybnik" S.A. z siedzibą w Rybniku ("Zamawiający"). Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji zadania: "Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni "Rybnik" S.A. wraz z przynależną infrastrukturą" Wartość Umowy brutto: 110 669 648,18 PLN Wartość Umowy netto: 89 975 323,72 PLN Termin realizacji przedmiotu Umowy: 19 miesięcy od dnia podpisania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy netto w razie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) w wysokości 1% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy przypadek naruszenia postanowień Umowy dotyczących
zachowania poufności, 3) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy netto w razie rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 2) w wysokości 1% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy przypadek naruszenia przez Zamawiającego postanowień Umowy, dotyczących zachowania poufności, 3) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego robót, oraz za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych stronie nie przekroczy 15% wartości Umowy netto. Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, wówczas dana strona może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Umowa została uznana za
znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-443 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jugowicka | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2053ez

Podziel się opinią

Share
d2053ez
d2053ez