Trwa ładowanie...
d2mmt1h

ZUE S.A. - Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZUE S.A. ze spółką zależną ...

ZUE S.A. - Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZUE S.A. ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie (art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych) (31/2013)

Share
d2mmt1h

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZUE S.A. ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie (art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("ZUE"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w zw. z art. 402(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku ? Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; "KSH"), zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariuszy ZUE o zamiarze połączenia ZUE ("Spółka Przejmująca") ze spółką zależną ZUE ? Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150723 ("Spółka Przejmowana"). Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZUE w zamian za akcje ZUE, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ("Połączenie"), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 14 sierpnia 2013 roku, który został podany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz w tym samym dniu ? stosownie do art. 500 § 2(1) KSH ? bezpłatnie
udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE: www.grupazue.pl ("Plan Połączenia"). Stosownie do art. 505 § 3(1) KSH w terminie od 24 września 2013 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia, ZUE bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE: www.grupazue.pl dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 i 2 KSH, tj.: (i) Plan Połączenia; (ii) Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej ZUE za lata 2010-2012 wraz z opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania oraz sprawozdaniami z działalności grupy kapitałowej ZUE za lata 2010 ? 2012; (iii) Sprawozdania finansowe ZUE za lata 2010-2012 wraz z opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania oraz sprawozdaniami z działalności ZUE za lata 2010-2012; (iv) Sprawozdania finansowe Spółki Przejmowanej za lata 2010-2012 wraz z opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania oraz sprawozdaniami z działalności Spółki Przejmowanej za lata 2010-2012; (v) Projekt
uchwały Walnego Zgromadzenia ZUE w sprawie Połączenia; (vi) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia; (vii) Projekt zmian Statutu ZUE ? projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ZUE w sprawie zmiany Statutu ZUE; (viii) Ustalenie wartości majątku ZUE na dzień 1 lipca 2013 roku; (ix) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2013 roku; (x) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2013 roku; (xi) Sprawozdanie Zarządu ZUE sporządzone dla celów Połączenia z dnia 28 sierpnia 2013 roku; (xii) Sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia z dnia 16 września 2013 roku; oraz (xiii) Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania poprawności i rzetelności Planu Połączenia z dnia 13 września 2013 roku, sygn. akt KRS.XI.Ns-Rej.KRS 23059/13/451. O terminie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie
Połączenia, Akcjonariusze ZUE zostaną powiadomieni odrębnie, stosownie do art. 402(1) § 1 KSH. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.) w zw. z art. art. 402(1) § 1 KSH w zw. z art. 504 § 1 KSH. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h