Trwa ładowanie...
d4iphjv
d4iphjv

Zysk netto Apatora wzrósł r/r do 27,6 mln zł w IV kw. 2016 r.

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Apator odnotował 27,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 12,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4iphjv

"Wynik netto przewyższył ponad dwukrotnie (o 14,5 mln zł r/r) zysk netto uzyskany w IV kw. 2015 r. i w efekcie wszystkie wskaźniki marżowości ukształtowały się na wysokich poziomach, zdecydowanie powyżej wartości z pierwszych trzech kwartałów 2016 r. oraz wykonania IV kw. 2015 r." - czytamy w raporcie.

Apator podał, że wpływ na bardzo dobre wyniki uzyskane w IV kwartale 2016 r. miała głównie sprzedaż w linii opomiarowania energii elektrycznej z korzystnym miksem produktowym, brak ujemnego wpływu Apator Rector oraz czynniki o charakterze jednorazowym, tj. zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 8,4 mln zł.

"Po oczyszczeniu wyniku netto IV kwartału 2016 r. ze zdarzeń jednorazowych, kształtuje się on nadal na bardzo wysokim poziomie 19,5 mln zł, tj. o 46% wyższym od wyniku IV kwartału 2015 r." - czytamy także.

d4iphjv

Zysk operacyjny wyniósł 25,18 mln zł wobec 18,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,04 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 212,42 mln zł rok wcześniej.

"W odniesieniu do struktury produktowej, największy przyrost nastąpił w segmencie pomiarowym i w konsekwencji udział tego segmentu w sprzedaży ogółem wzrósł z 72% do 78% r/r." - podała spółka w raporcie.

"W odniesieniu do struktury geograficznej uzyskano wzrost w eksporcie (o 28,3%). Na osiągnięte przychody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych wpływ miały następujące czynniki: dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie pomiarowym, w tym: sprzedaż zagraniczna linii opomiarowania gazu na poziomie 188 mln zł, stanowiąca 43% eksportu całej grupy, w tym szczególnie na rynek brytyjski - sprzedaż gazomierzy z liczydłem Secure oraz realizacja zleceń na naprawy i ponowną legalizację gazomierzy przez spółkę GWi, wysoki poziom sprzedaży liczników indukcyjnych, w tym szczególnie na rynek marokański, wzrost poziomu kursu EUR, w którym głównie denominowany jest eksport" - czytamy dalej.

d4iphjv

W wyniku osiągniętej wysokiej dynamiki sprzedaży zagranicznej, udział eksportu w przychodach wzrósł z 44% do 50%, podano także.

Głównym rynkiem zbytu grupy Apator pozostaje nadal Polska, jednak jej udział w przychodach spadł o 6 pkt proc. r/r. Kolejnym istotnym rynkiem jest Unia Europejska, gdzie uzyskano wzrost o 12 pkt proc., głównie w wyniku dużego wzrostu sprzedaży na rynku brytyjskim.

W całym 2016 r. spółka miała 61,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 60,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 870,19 mln zł w porównaniu z 768,51 mln zł rok wcześniej.

"Podsumowując, rok 2016 charakteryzował się uzyskaniem dobrych wyników finansowych i konsekwentną realizacją założonych celów, pomimo wpływu spółki Apator Rector, która przejściowo istotnie obciążyła wyniki skonsolidowane. W minionym roku dźwignią wzrostów grupy Apator był segment pomiarowy, w tym szczególnie dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych. Grupa Apator zamknęła 2016 r. zyskiem netto na poziomie 64,1 mln zł, na co wpływ miało również zwiększenie aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu działalności spółki Apator S.A. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w wysokości 8,4 mln zł" - czytamy dalej.

d4iphjv

Apator podał, że jednorazowa korekta dokonana w sprawozdaniu finansowym spółki Apator Rector dotycząca realizowanych kontraktów długoterminowych, znacząco obniżyła wyniki grupy na wszystkich poziomach zysków. Apator Rector wpływał ujemnie również na wyniki grupy w 2015 r., jednak poziom straty netto spółki był wówczas niższy i wynosił 8,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 77,63 mln zł wobec 58,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d4iphjv

Podziel się opinią

Share
d4iphjv
d4iphjv