Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

ŻYWIEC - Emisja obligacji własnych (24/2012)

ŻYWIEC - Emisja obligacji własnych (24/2012)
Share
d166jzw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 5 ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : W dniu 23.05.2012 r. Grupa Żywiec S.A. wyemitowała trzy transze obligacji własnych o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł. Relacja wartości nominalnej wyemitowanych obligacji własnych do wartości kapitałów własnych emitenta wynosi 42,61 %. I transza wyemitowanych obligacji własnych : Data: 23.05.2012 1. Cel emisji: nie określony 2. Wielkość nowej emisji (wartość nominalna) 20.000.000,00 PLN 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji, 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a) data emisji 23.05.2012 b) termin wykupu transzy 22.06.2012 7. Zabezpieczenie emisjii brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań ogółem na 31.03.2012 1.891.236 tys. PLN 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do
nabycia: bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta: 7,10 % II transza wyemitowanych obligacji własnych : Data: 23.05.2012 1. Cel emisji nie określony 2. Wielkość nowej emisji (wartość nominalna) 30.000.000,00 PLN 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji, 3.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a) data emisji 23.05.2012 b) termin wykupu transzy 02.08.2012 7. Zabezpieczenie emisjii brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań ogółem na 31.03.2012 1.891.236 tys. PLN 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji emitent do wartości kapitałów własnych emitenta: 17,75 % III transza wyemitowanych
obligacji własnych : Data: 23.05.2012 1. Cel emisji nie określony 2. Wielkość nowej emisji (wartość nominalna) 70.000.000,00 PLN 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji, 7.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a) data emisji 23.05.2012 b) termin wykupu transzy 23.08.2012 7. Zabezpieczenie emisjii brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań ogółem na 31.03.2012 1.891.236 tys. PLN 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji emitenta do wartości kapitałów własnych emitenta: 42,61 % | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw