Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

ŻYWIEC S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

ŻYWIEC S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
Share
d4g8xik
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 685 829 717 691 164 318 171 902
(Strata)/zysk z działalności operacyjnej (11 784) 6 562 (2 823) 1 572
(Strata) przed opodatkowaniem (23 309) (5 152) (5 585) (1 234)
(Strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej (20 181) (4 582) (4 835) (1 097)
(Strata) netto za okres sprawozdawczy (20 181) (4 582) (4 835) (1 097)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (42 996) 18 530 (10 301) 4 438
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 699) (72 640) (8 793) (17 399)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 737) 16 463 (9 041) 3 943
Przepływy pieniężne netto (117 432) (37 647) (28 136) (9 017)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 322 284 2 389 922 555 916 584 590
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 206 512 206 501 49 436 50 511
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 760 628 1 808 096 421 465 442 272
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 355 144 375 325 85 016 91 807
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 355 144 375 325 85 016 91 807
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (1,96) (0,45) (0,47) (0,11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 692 845 725 348 165 999 173 736
(Strata) z działalności operacyjnej (25 213) (8 190) (6 041) (1 962)
(Strata) przed opodatkowaniem (36 065) (19 188) (8 641) (4 596)
(Strata) netto za okres sprawozdawczy (31 770) (17 204) (7 612) (4 121)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (38 133) (20 957) (9 136) (5 020)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 275) (40 047) (3 899) (9 592)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 039) 17 318 (8 874) 4 148
Przepływy pieniężne netto (91 447) (43 686) (21 910) (10 464)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 190 784 2 254 730 524 437 551 521
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 194 563 194 563 46 575 47 591
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 679 265 1 711 441 401 988 418 629
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 316 956 348 726 75 874 85 301
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 271 337 10 271 337
(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (3,09) (1,67) (0,74) (0,40)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IQ 2013.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-04-24
Grupa Żywiec Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC S.A. Przemysł spożywczy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
( 0-48 ) 33 8612451 ( 0-48 ) 33 8612451
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)
d4g8xik

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ORAZ OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Xavier Belison Prezes Zarządu
Michael Calfee Członek Zarządu
Jacek Gerula Członek Zarządu
Barry Sheehan Członek Zarządu
Michael McKeown Członek Zarządu
Małgorzata Lubelska Członek Zarządu
Grażyna Rzehak-Majcherek Członek Zarządu
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Agnieszka Pluszcz-Bernat Dyrektor Centrum Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik