Trwa ładowanie...
d4jniej
d4jniej
espi

06MAGNA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (20/2013)

06MAGNA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (20/2013)
Share
d4jniej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). Pierwsza informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 kwietnia 2013 roku (raport nr 1/2013) i następne o przedłużeniu opóźnienia w dniu 16 kwietnia 2013 roku (raport nr 2/2012) oraz w dniu 23 kwietnia 2013 roku (raport nr 3/2013). Informacja o
opóźnieniu przekazana KNF w dniu 5 kwietnia 2013 r. brzmiała następująco: "Emitent informuje, że w dniu 5 kwietnia 2013 r. udzielił wyłączności spółce EmiTel Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia negocjacji na nabycie 100% udziałów w spółce Romford Investments Sp. z o.o. (posiadającej 100% udziałów w spółce INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.). Ustalona wycena spółki (Enterprise Value) Romford Investments Sp. z o.o. pomiędzy Emitentem a EmiTel Sp. z o.o. wynosi 114 500 000 PLN. Udzielona wyłączność została ustalona pomiędzy stronami do dnia 16 kwietnia 2013 r. Emitent zakłada prowadzenie intensywnych negocjacji w zakresie ustalenia wszystkich istotnych warunków transakcji oraz uzgodnienie treści umowy sprzedaży udziałów w okresie na jaki udzielona została wyłączność, oraz podjął działania zmierzające do finalizacji transakcji w powyższym terminie. Emitent informuje, że podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji do publicznej wiadomości na okres od 05.04.2013r. do dnia 16.04.2013r. ze względu na to, że jej ujawnienie
może negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Emitenta w procesie transakcyjnym, co w konsekwencji mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta." Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 16 kwietnia 2013 r. brzmiała następująco: "Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 57 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 kwietnia 2013 r. informacji o opóźnieniu przekazania informacji poufnej (raport nadany do kancelarii DIA-S nr 1/2013), informuje, że koniecznym stało się przedłużenie terminu utajnienia przedmiotowej informacji poufnej do dnia 23 kwietnia 2013 r. Emitent informuje, iż konieczność dalszego przedłużenia okresu opóźnienia przekazania informacji poufnej do wiadomości publicznej podyktowana jest faktem przedłużającego się
procesu negocjacyjnego pomiędzy stronami, tj. Emitentem i spółką EmiTel Sp. z o.o. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2013 r. strony uzgodniły przedłużenie obowiązywania okresu udzielonej wyłączności spółce EmiTel Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia negocjacji na nabycie 100% udziałów w spółce Romford Investments Sp. z o.o. (posiadającej 100% udziałów w spółce INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.) do dnia 23 kwietnia 2013 r. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że strony w dobrej wierze kontynuują dotychczasowe negocjacje, Emitent podaje, że przyczyny i podstawy prawne utajnienia informacji wskazane w raporcie DIA-S numer 1/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. pozostają aktualne, a zmiana terminu ujawnienia ww. informacji poufnej jest uzasadniona." Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 23 kwietnia 2013 r. brzmiała następująco: "Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 57 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 kwietnia 2013 r. informacji o opóźnieniu przekazania informacji poufnej (raport nadany do kancelarii DIA-S nr 1/2013) a następnie informacji przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2013 r. o konieczności przedłużenia terminu utajnienia przedmiotowej informacji (raport nadany do kancelarii DIA-S nr 2/2013), informuje, że konieczne jest ponowne przedłużenie terminu utajnienia informacji poufnej o prowadzonych z EmiTel Sp. z o.o. negocjacjach na nabycie udziałów Romford Investments Sp. z o.o. do dnia 24 kwietnia 2013 r. Emitent informuje, iż konieczność dalszego przedłużenia okresu opóźnienia przekazania informacji poufnej do wiadomości publicznej podyktowana jest tym, że w dalszym ciągu są prowadzone negocjacje pomiędzy stronami, tj. Emitentem i spółką EmiTel Sp. z o.o., przy czym Strony w trakcie tych
negocjacji ustaliły dzień 24 kwietnia 2013 r, jako ostateczny termin ich zakończenia. W związku z powyższym przedłużenie terminu przekazania ww. informacji poufnej do publicznej wiadomości do dnia 24 kwietnia 2013 r. jest zasadne." Przyczyną uzasadniającą opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości powyższej wiadomości było istnienie możliwości naruszenia słusznego interesu Emitenta z uwagi na możliwość negatywnego wpływu ujawnienia tej informacji na przebieg lub wynik negocjacji. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. podpisana została przez Emitenta ze spółką pod firmą EmiTel Sp. z o.o. umowa sprzedaży udziałów Romford Investments Sp. z o.o., a zatem odpadła przyczyna opóźnienia przekazania tej informacji do wiadomości publicznej. Informacje dotyczące umowy sprzedaży udziałów zostają przekazane odrębnym raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGNA POLONIA SA
(pełna nazwa emitenta)
06MAGNA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
022 630 33 99 022 60 33 90
(telefon) (fax)
biuro@magnapolonia.com.pl www.magnapolonia.com.pl
(e-mail) (www)
1180087290 011140008
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Mirosław Janisiewicz Marcin Frączek Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jniej

Podziel się opinią

Share
d4jniej
d4jniej