Trwa ładowanie...
d2hy638

06MAGNA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (38/2011)

06MAGNA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (38/2011)

Share
d2hy638

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2011 roku otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 30 listopada 2011 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Fundusz na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A., na będących własnością Funduszu 1.467 udziałach w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu. 1) Oznaczenie podmiotu, na którego aktywach ustanowiono zastaw rejestrowy: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, nr KRS 0000019740. 2) Data i sposób ustanowienia zastawu: Zastaw rejestrowy ustanowiony został na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na udziałach oraz zastawu zwykłego na udziałach zawartej dnia 10 listopada 2011 r. pomiędzy Funduszem jako zastawcą a Cyfrowym Polsatem jako zastawnikiem oraz wpisany do Rejestru
Zastawów na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 25 listopada 2011 r., numer pozycji rejestru: 2285341. 3) Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy: 1.467 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym spółki INFO-TV-FM Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.369,00 PLN (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) każdy (Udziały). 4) Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym: Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) ustanowiony został celem zabezpieczenia wierzytelności zastawnika wynikających z tytułu zapłaty kary umownej w wysokości 5.000.000,00 PLN w przypadku zrealizowania przez zastawnika uprawnienia do odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-FM Sp. z o.o. z dnia 28 października 2011 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 10 listopada 2011
r. Wartość ewidencyjna aktywów: Wartość księgowa Udziałów będących przedmiotem zastawu wynosi 25.371.803,28 PLN (dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy złote i dwadzieścia osiem groszy). 5) Charakter powiązań miedzy Funduszem a Cyfrowym Polsatem: Fundusz i jego osoby zarządzające oraz Cyfrowy Polsat i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Udziały stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na stosunek ich wartości do wysokości kapitału własnego Funduszu. 7) Nazwa jednostki, której udziały są przedmiotem zastawu, ich udział w kapitale zakładowym jednostki, ich wartość nominalna oraz ich charakter jako lokaty kapitałowej Funduszu, a także udział Funduszu w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu tej jednostki: INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173341, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Świdniku. 1.467 Udziałów stanowi 37% z ogólnej liczby 3.964 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) udziałów tej spółki. Wartość nominalna pakietu 1.467 Udziałów wynosi 2.008.323,00 PLN (dwa miliony osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote), wartość nominalna każdego Udziału wynosi 1.369,00 PLN (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych). Udziały traktowane są przez Fundusz jako długoterminowa lokata kapitałowa. Fundusz posiada łącznie 2.427 udziałów w kapitale zakładowym INFO-TV-FM Sp. z o.o. stanowiących 61,23% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INFO-TV-FM Sp. z o.o. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hy638

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 06MAGNA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 630 33 99 | | 022 60 33 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@magnapolonia.com.pl | | www.magnapolonia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180087290 | | 011140008 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Jarosław Mikos Marcin Frączek Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hy638

Podziel się opinią

Share
d2hy638
d2hy638