Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

06MAGNA - Zmiany w składzie Zarządu (15/2013)

06MAGNA - Zmiany w składzie Zarządu (15/2013)
Share
dhq6x3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), informuje, że w dniu 21 marca 2013 r. Pan Jarosław Mikos złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 22 marca 2013 r. Jednocześnie w dniu 21 marca 2013r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 22 marca 2013 r. Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki wyrazili podziękowanie Panu Jarosławowi Mikosowi za bardzo efektywną pracę na rzecz Grupy
Kapitałowej Magna Polonia oraz za zaangażowanie w jej rozwój, życząc mu powodzenia i wielu sukcesów zawodowych w dalszej pracy. Informacje, o których mowa w par. 28 pkt 4), pkt 5) i pkt 6) w/wym. Rozporządzenia, dotyczące nowo powołanego Prezesa Zarządu, Pana Mirosława Janisiewicza Spółka przekazuje poniżej: Pan Mirosław Janisiewicz, urodzony w 1977 r., w latach 1996 - 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej. Z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 17 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu w
latach 2005 ? 2006. W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia S.A., w której do lipca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od lipca 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta, Mediatel SA. Pan Mirosław Janisiewicz jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki Romford Investments Sp. z o.o., Przewodniczącym Rady Nadzorczej INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Elterix SA. Pan Mirosław Janisiewicz jest akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki reprezentujące 18,98% kapitału zakładowego Magna Polonia SA, a razem ze spółką prawa cypryjskiego pod firmą Rasting Limited (w której Pan Mirosław Janisiewicz posiada 50% udziałów), dysponują akcjami Magna Polonia SA, stanowiącymi 42,85 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Magna Polonia SA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Janisiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Magna Polonia Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
06MAGNA Finanse i inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleje Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
(22) 630-77-00 (22) 630-77-01
(telefon) (fax)
biuro@magnapolonia.com.pl www.magnapolonia.com.pl
(e-mail) (www)
118-00-87-290 011140008
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Marcin Frączek Edyta Słomska Członek Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r