Trwa ładowanie...
d23mv8v
espi

A.C.E. S.A. - A Resolution of the Board of Directors ? The dividend payment schedule (42/2014)

A.C.E. S.A. - A Resolution of the Board of Directors ? The dividend payment schedule (42/2014)
Share
d23mv8v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | A.C.E. S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | A Resolution of the Board of Directors ? The dividend payment schedule | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that on June 23, 2014, the Board of Directors of the Company adopted a resolution setting forth details of the dividend payment. According to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders adopted on June 17, 2014 (agenda item 10), the dividend shall be distributed in the amount of EUR 0.24 per share. The dividend will be payable in compliance with the following calendar: - EUR 0.10 per share on July 18, 2014; - EUR 0.07 per share on October 31, 2014; - EUR 0.07 per share on February 27, 2015. (?payment dates?) to the shareholders holding the shares of the Company on July 4, 2014 (the ?record date"). The dividend will be payable in euro and distributed through the National Depositary for Securities, in accordance with regulations applicable to dividend payments by companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The Company will apply tax withholding rates applicable under Luxembourg laws or other international laws,
if applicable. Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że dnia 23 czerwca 2014 roku Rada Dyrektorów Spółki podjęła uchwałę określającą szczegóły wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą 17 czerwca 2014 (punkt 10 porządku obrad), dywidenda będzie wypłacona w wysokości 0,24 euro na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona według poniższego harmonogramu: - 0,10 euro na akcję w dniu 18 lipca 2014 roku; - 0,07 euro na akcję w dniu 31 października 2014 roku; - 0,07 euro na akcję w dniu 27 lutego 2015 roku. (?dni wypłaty dywidendy?), akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu 4 lipca 2014 roku (?dzień ustalenia prawa do dywidendy?). Dywidenda będzie wypłacona w euro za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie przy wypłacie dywidendy przez spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka zastosuje stawkę podatkową u źródła zgodną z prawem Wielkiego Księstwa
Luksemburga lub innym prawem międzynarodowym, w przypadku gdy będzie miało ono zastosowanie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
A.C.E. S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-2210 Luksemburg
(kod pocztowy) (miejscowość)
38, boulevard Napoléon 1er
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
000 0000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Raul Serrano Dyrektor Finansowy Raul Serrano

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23mv8v

Podziel się opinią

Share
d23mv8v
d23mv8v