Trwa ładowanie...
dbqraum
espi

AB S.A. - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU ...

AB S.A. - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 GRUDNIA 2014 ROKU (22/2014)
Share
dbqraum

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 GRUDNIA 2014 ROKU | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................................................. Uchwała nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: ............................................................. Uchwała nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013/2014, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.------------------------------------------ Uchwała nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z
siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2013/2014 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013/2014. ----------------------------------------------- Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za 2013/2014 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?AB Spółka Akcyjna? za rok obrotowy 2013/2014.-------------------------------------------------- Uchwała nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2013/2014, w kwocie 45 050 008,37 zł (czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy osiem złotych
37/100) podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 33 718 657,57 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 57/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.------------------------------------------------------------------------------------ 2. ?AB SPÓŁKA AKCYJNA? wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję--------------------------------------------------------------------------------- 3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 23 grudnia 2014 r.--------------------------------------- 4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 stycznia 2015 r.----------------------------------------- Uchwała nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu ? Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.---------------------------------------------------------- Uchwała nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014
roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ?AB Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej ? Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum