Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

AB S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011

AB S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
Share
d3gh0lb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 4 337 555 3 562 156 1 016 106 893 689
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 81 448 61 411 19 080 15 407
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 60 505 63 990 14 174 16 054
Zysk (strata) netto 47 912 52 707 11 224 13 223
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 47 876 52 695 11 215 13 220
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 36 12 8 3
Całkowity dochód ogółem 48 736 54 766 11 417 13 740
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 48 700 54 754 11 408 13 737
Całkowity dochód przypisany udziałowcom mniejszościowym 36 12 8 3
Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej -2 026 -6 388 -475 -1 603
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -10 024 -16 018 -2 348 -4 019
Przepływy pien. netto z dz. finansowej 12 250 20 236 2 870 5 077
Przepływy pieniężne netto, razem 200 -2 170 47 -544
Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 2,96 3,26 0,69 0,8
Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję (zł/eur)
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 334 002 16 187 644 16 334 002
Stan na Stan na Stan na Stan na
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
Aktywa razem 1 088 232 909 768 255 376 228 206
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 382 144 333 444 89 678 83 641
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 141 141 33 35
Kapitał własny razem 382 285 333 585 89 711 83 677
Zobowiązani długoterminowe 6 246 6 067 1 466 1 522
Zobowiązania krótkoterminowe 699 701 570 116 164 199 143 008
Zobowiązania razem 705 947 576 183 165 665 144 530
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 23,61 20,66 5,54 5,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat. 2 715 430 2 207 327 636 111 553 784
Zysk (strata)z działalności operacyjnej 48 036 32 280 11 253 8 099
Zysk (strata)brutto 39 588 45 485 9 274 11 411
Zysk (strata)netto 34 597 39 961 8 105 10 026
Przepływy pien.netto z dz. operacyjnej -16 342 -6 703 -3 828 -1 682
Przepływy pien.netto z dz. inwestycyjnej 10 686 -6 300 2 503 -1 581
Przepływy pien.netto z dz. finansowej 7 536 9 134 1 765 2 292
Przepływy pieniężne netto, razem 1 880 -3 869 440 -971
Stan na Stan na Stan na Stan na
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
IX. Aktywa razem 783 502 650 410 183 865 163 149
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 492 320 393 470 115 533 98 698
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 488 674 389 923 114 677 97 808
XIII. Kapitał własny 291 182 256 940 68 332 64 451
XIV. Kapitał zakładowy 16 188 16 334 3 799 4 097
XV. Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 334 002 16 187 644 16 334 002
XVI. Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 2,14 2,45 0,50 0,61
XVII. Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję zł/eur 2,14 2,47 0,50 0,62
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 17,99 15,73 4,22 3, 95
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 17,99 15,91 4,22 3,99
Kurs średni NBP z dnia 30.06.2012: 4,2613 PLN/EUR Kurs średni NBP z dnia 30.06.2011: 3,9866 PLN/EUR Kurs średni za okres 01.07.-30.06.2012 4,2688 PLN/EUR Kurs średni za okres 01.07.-30.06.2011 3,9859 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSRQ411-12_sprawozdanie finansowe.pdf Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie kwartalne

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2012-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE)
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Polskich Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)
d3gh0lb

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu
2012-08-29 Krzysztof Kucharski Członek Zarządu
2012-08-29 Zbigniew Mądry Członek Zarządu
2012-08-29 Grzegorz Ochędzan Członek Zarządu
2012-08-29 Danuta Uzarska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb