Trwa ładowanie...
d251akl
espi

ABC DATA S.A. - Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych i zatwierdzenie Regulaminu skupu (38/2014)

ABC DATA S.A. - Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych i zatwierdzenie Regulaminu skupu (38/2014)
Share
d251akl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych i zatwierdzenie Regulaminu skupu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki i rozpoczęcia realizacji skupu akcji własnych Spółki w związku z wczorajszą uchwałą WZA Spółki w sprawie programu skupu akcji własnych (treść uchwały WZA została podana w dniu wczorajszym komunikatem bieżącym 36/2014). Zarząd ustalił regulamin skupu w treści umieszczonej poniżej: Program Skupu Akcji Własnych § 1 Postanowienia ogólne 1. Program skupu akcji własnych (?Program Skupu Akcji Własnych?) ABC Data S.A. (?Spółka?) uchwalony zostaje na podstawie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia (?Uchwała?). 2. Program Skupu Akcji Własnych wykonywany będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku oraz rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (?Rozporządzenie?). 3. Program dotyczy akcji Spółki (?Akcje Własne?) notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 2 Cel Programu Skupu Akcji Własnych 1. Program Skupu Akcji Własnych uchwalony zostaje w celu umożliwienia nabywania Akcji Własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach przewidzianych w Uchwale i Rozporządzeniu, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów. 2. Zarząd Spółki podejmie decyzję o przedmiocie celu nabycia Akcji własnych (umorzenia Akcji Własnych lub dalszej odsprzedaży Akcji
Własnych) po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych. § 3 Zasady Programu Skupu Akcji Własnych 1. Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych rozpocznie się w dniu podjęcia niniejszej uchwały, po podaniu jej do publicznej wiadomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zakończy się najpóźniej w dniu 30 marca 2015 r. lub w momencie wyczerpania całości środków przeznaczonych na realizację Programu Skupu Akcji Własnych. 2. Zarząd mając na celu interes Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może: 1) zakończyć realizację Programu Skupu Akcji Własnych przed dniem 30 marca 2015 r. lub przed dniem wyczerpania całości środków przeznaczonych na realizację Programu Skupu Akcji Własnych, 2) odstąpić od realizacji Programu Skupu Akcji Własnych w całości lub części. 3. Spółka nabywać będzie Akcje Własne w pełni pokryte, przy czym nabycie Akcji Własnych może następować w
trakcie sesji giełdowych i w transakcjach pozasesyjnych, bądź poprzez ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, przy czym nabywanie Akcji Własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki. 4. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych wyniesie nie więcej niż 5% ilości akcji Spółki znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dacie podjęcia Uchwały, przy czym łączna wartość nominalna Akcji Własnych nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 5. Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 20.000.000 zł. 6. Cena jednostkowa nabycia Akcji Własnych nie może przekroczyć poziomu 6,00 zł i nie może być niższa od poziomu 1,00 zł, przy czym cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może być wartością wyższą
spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7. W pierwszej kolejności Spółka będzie nabywała Akcje Własne w trakcie sesji giełdowych. 8. W ciągu jednej sesji giełdowej Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć wskazany próg 25%. W takim przypadku Spółka będzie mogła nabywać nie więcej niż 50% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia. Zwiększenie ilości nabywanych Akcji Własnych wymaga uprzedniego zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz podania tej informacji do wiadomości publicznej w drodze raportu bieżącego.
9. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Akcje Własne mogą być nabywane w drodze złożenia przez Spółkę zlecenia dotyczącego nabywania Akcji Własnych, umożliwiającego wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia maklerskiego kupna Akcji Własnych (?Zlecenie do dyspozycji maklera?, ?Zlecenie DDM?). Zlecenie DDM powinno spełniać przesłanki wskazane, w art. 6 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia, w związku z czym Spółka w okresie realizacji skupu Akcji Własnych, będzie mogła angażować się w sprzedaż Akcji Własnych, a skup Akcji Własnych będzie mógł być również realizowany w okresach zamkniętych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014, poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 10. W przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonujących Zarząd Spółki rezultatów nabywania Akcji Własnych w trybie określonym w §3 ust. 7, nabywanie Akcji Własnych może nastąpić w drodze transakcji pozasesyjnych bądź ogłoszenia wezwania na
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). 11. Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę z ?Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych? utworzonego na podstawie Uchwały. § 4 Obowiązku informacyjne Zarządu Spółki 1. Zarząd Spółki będzie przekazywał do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) za każdy dzień realizacji Programu Skupu Akcji Własnych ? ilość nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych w danym dniu Akcji Własnych wraz ze średnią ceną ich nabycia, 2) po zakończeniu realizacji Programu Skupu Akcji Własnych ? ilość nabytych Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych wraz ze średnią cenę ich nabycia. Przekazanie tych informacji nastąpi po zakończeniu Programu. 2. W okresie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Zarząd Spółki będzie przedstawiał każdemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki następujące informacje: 1) przyczyny lub cel nabycia Akcji Własnych, 2) liczbę i wartość nominalną nabytych Akcji Własnych, 3) udział nabytych Akcji Własnych w kapitale zakładowym Spółki, 4) łączną cenę nabycia Akcji Własnych i koszty nabycia Akcji Własnych. 3. Po zakończeniu realizacji Programu Skupu Akcji Własnych i ustaleniu celu nabycia Akcji Własnych jako nabywanie Akcji Własnych w celu ich dalszego umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, na którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.abcdata.eu
(e-mail) (www)
5242617178 141054682
(NIP) (REGON)
d251akl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2014-06-24 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d251akl

Podziel się opinią

Share
d251akl
d251akl