Trwa ładowanie...
d788nqb

ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy o roboty budowlane. (10/2015)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy o roboty budowlane. (10/2015)

Share
d788nqb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o roboty budowlane. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Podwykonawca) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (działającym jako Generalny Wykonawca). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach zadania budżetowego pod nazwą: Budowa dwóch budynków komunalnych. Wartość umowy wynosi 10 400 923,66 zł brutto. Termin realizacji ? 25.09.2016r. Kary umowne: 1. Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne: a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w usunięciu wad w okresie rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego określonego w Umowie, nie więcej jednak niż 10% tegoż wynagrodzenia, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego, o którym
mowa w Umowie, c) za brak zapłaty albo nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) należnego danemu podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy o podwykonawstwo, d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany ? w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia (brutto) podwykonawcy tej umowy, e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany - w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od 8-go dnia od daty jej zawarcia, f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty ? w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od 8-go dnia od daty wniesienia pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego, g) za
wprowadzenie podwykonawcy robót budowlanych na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w wysokości 1 % wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w Umowie, za każdy taki stwierdzony przypadek. 2. Podwykonawca będzie uprawniony do naliczenia Generalnemu Wykonawcy kar umownych: a) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia maksymalnego brutto o którym mowa w Umowie, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od terminu umownego na przystąpienie do odbioru, b) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru usuniętych wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w Umowie, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od terminu umownego na przystąpienie do odbioru, c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w Umowie. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość, która przekracza 10 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich 4 kwartałów. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb