Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (93/2010)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (93/2010)
Share
db96i9u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. działając jako Generalny Wykonawca informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ( Podwykonawca).Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie przez podwykonawcę kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki.Wartość podpisanej umowy wynosi 9 701 855,29 zł netto.Termin zakończenia?01.02.2012 roku.Kary umowne:- za odstąpienie od umowy przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie,- W wypadku naliczenia Generalnemu Wykonawcy kar umownych przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wysokości.Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu
opublikowanego za III kwartał 2010 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Jerzy Gazda Wiceprezes Zarządu
2010-11-30 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u