Trwa ładowanie...
dr1q1yr
dr1q1yr
espi

AC S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (14/2012)

AC S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (14/2012)
Share
dr1q1yr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 21.03.2012 roku Postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/001748/12/277, wydanego dnia 15.03.2012 r., w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.331.600,00 zł do kwoty 2.363.287,50 zł w drodze emisji 126.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uległa zmianie z 64.000 zł na 32.312,50 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.453.150, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: ?- 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz - 253.150 (słownie:
dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-182 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
27 Lipca 64
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr1q1yr

Podziel się opinią

Share
dr1q1yr
dr1q1yr