Trwa ładowanie...
d1ywvlc

ACTION S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ACTION S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1ywvlc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 445 189 4 749 183 1 299 785 1 127 804
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 328 284 297 108 78 362 70 555
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 92 330 82 051 22 039 19 485
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki 69 922 61 608 16 691 14 630
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -81 810 101 341 -19 528 24 066
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -62 173 -17 081 -14 841 -4 056
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 220 571 -54 200 52 651 -12 871
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych 76 588 30 060 18 282 7 138
Zysk na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) 4,21 3,71 1,00 0,88
Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2013 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.12.2013
Aktywa, razem 1 461 814 1 154 240 342 964 278 318
Zobowiązania 1 116 363 852 629 261 916 205 591
Zobowiązania długoterminowe 143 143 7 907 33 584 1 907
Zobowiązania krótkoterminowe 973 220 844 722 228 332 203 685
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 345 067 299 153 80 958 72 134
Kapitał zakładowy 1 661 1 661 390 401
Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 610 000 16 610 000 16 610 000 16 610 000
Wartość księgowa na jedną akcję *) (w zł / EUR) 20,77 18,01 4,87 4,34
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ACTION SA 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ACTION SA 2014
Opinia i raport biegłego rewidenta GK ACTION SA 2014.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta SSF GK ACTION SA 2014
List do Akcjonariuszy_ GRUPA ACTION SA 2014.pdf List Prezesa Zarządu GK ACTION SA 2014
Sprawozdanie z działalności GRUPA ACTION SA 2014.pdf Sprawozdanie z działalności GK ACTION SA 2014
RAPORT Dobre Praktyki GRUPA ACTION SA 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego GK ACTION SA 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywvlc

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTION Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACTION S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-248 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jana Kazimierza | | 46/54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 3321601 | | 022 3321610 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@action.pl | | www.action.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5271107221 | | 011909816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2015-03-23 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bożena Stefańska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc