Trwa ładowanie...
d39rh7z

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. - Sprzedaż akcji przez członków organów oraz osoby powiązane z cz...

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. - Sprzedaż akcji przez członków organów oraz osoby powiązane z członkami organów Emitenta (art. 160 ustawy o obrocie) (1/2013)

Share
d39rh7z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji przez członków organów oraz osoby powiązane z członkami organów Emitenta (art. 160 ustawy o obrocie) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. /Emitent, Spółka/ informuje, że w dniu 28-01-2013 r. otrzymał zawiadomienia od osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Emitenta tj. Pani Beaty Kanasiuk - Kołodziejczyk oraz Panów: Pawła Bachanek, Grzegorza Marczuk, Artura Przygoda a także od Prezesa Zarządu - Pana Ireneusza Wolińskiego, wystosowane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.). Zawiadomienia dotyczą sprzedaży akcji serii A Emitenta przez podmioty powiązane z osobami wchodzącymi w skład Rady Nadzorczej Emitenta, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymienione poniżej, oraz przez Pana Ireneusza Wolińskiego. Sprzedającymi akcje są: a) Organic Trade Sp. z o.o. - członkiem organu zarządzającego jest krewny Pani Beaty Kanasiuk ? Kołodziejczyk; b) AM Technologies Sp. z o.o. - członkiem organu zarządzającego jest Pan Paweł Bachanek; c) M Capital Sp. z o.o. - członkiem organu zarządzającego jest Pan Grzegorz
Marczuk; d) AP-Flyer Sp. z o.o. - Pan Artur Przygoda pełni funkcję prokurenta, a członkiem organu zarządzającego jest małżonka Pana Artura Przygody; e) Pan Ireneusz Woliński ? Prezes Zarządu Emitenta. Sprzedający zbyli następującą ilość akcji: a) Organic Trade Sp. z o.o. ? 1 544 894 akcje za łączną cenę 1 zł; b) AM Technologies Sp. z o.o. ? 660 710 akcji za łączną cenę 1 zł; c) M Capital Sp. z o.o. ? 318 222 akcje za łączną cenę 1 zł; d) AP-Flyer Sp. z o.o. ? 180 025 akcji za łączną cenę 1 zł; e) Pan Ireneusz Woliński ? 84 616 akcji za łączną cenę 1 zł; co łącznie stanowi 2 788 467 akcji. Nabywcą akcji jest Prima Pharma Sp. z o.o. w Warszawie. Transakcja dotyczy akcji Emitenta serii A, zwykłych na okaziciela, będącymi akcjami dokumentowymi. Z uwagi na to, że akcje są akcjami niezdematerializowanymi transakcja odbyła się poza rynkiem NewConnect. Wszystkie umowy sprzedaży zostały zawarte w dniu 23-01-2013 r. Wskutek transakcji liczba akcji i głosów ukształtowała się następująco: a) Organic Trade Sp. z o.o. -
liczba akcji: 1 244 938, liczba głosów: 1 244 938; b) AM Technologies Sp. z o.o. ? liczba akcji: 487 038, liczba głosów: 487 038; c) M Capital Sp. z o.o. - liczba akcji: 935 521, liczba głosów: 935 521; d) AP-Flyer Sp. z o.o. - liczba akcji: 271 819, liczba głosów: 271 819; e) Ireneusz Woliński ? liczba akcji: 158 830, liczba głosów: 158 830; co w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, o czym informowano raportem bieżącym nr 4/2013 z dn. 22-01-2013 r., które spowodowało dodatkowe rozwodnienie udziałów, stanowi odpowiednio: a) Organic Trade Sp. z o.o. ? 13,93 % ogólnej liczby akcji; 13,93 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; b) AM Technologies Sp. z o.o. ? 5,45 % ogólnej liczby akcji; 5,45 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; c) M Capital Sp. z o.o. ? 10,47 % ogólnej liczby akcji; 10,47 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; d) AP-Flyer Sp. z o.o. ? 3,04 % ogólnej liczby akcji; 3,04 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; e) Ireneusz Woliński ? 1,78 % ogólnej liczby
akcji; 1,78 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; W razie nie zarejestrowania podwyższenia kapitału udział w ogólnej liczbie akcji i ogólnej liczbie głosów ukształtowałby się na poziomie: a) Organic Trade Sp. z o.o. ? 17,44 % ogólnej liczby akcji; 17,44 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; b) AM Technologies Sp. z o.o. ? 6,82 % ogólnej liczby akcji; 6,82 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; c) M Capital Sp. z o.o. ? 13,11 % ogólnej liczby akcji; 13,11 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; d) AP-Flyer Sp. z o.o. ? 3,81 % ogólnej liczby akcji; 3,81 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; e) Ireneusz Woliński ? 2,22 % ogólnej liczby akcji; 2,22 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabycie łącznie 2 788 467 akcji serii A oraz objęcie 1 800 000 akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym przez Prima Pharma Sp. z o.o., o czym informowano raportem bieżącym nr 5/2013 z dn. 24-01-2013 r., powoduje, że spółka ta posiada: - 4 588 467 akcji, co stanowi 51,33 % ogólnej liczby akcji oraz - 4 588 467
głosów, co stanowi 51,33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że w razie nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym uwzględnienia jedynie transakcji nabycia akcji serii A wartości te będą się kształtować następująco: - liczba akcji: 2 788 467 akcji - liczba głosów: 2 788 467 głosów - procentowy udział w kapitale zakładowym: 39,06 % - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 39,06 %. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39rh7z

| | | AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-456 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czereśniowa | | 40A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 602 423 223 | | 22 861 51 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-27-39-010 | | 141469733 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Ireneusz Woliński Prezes Zarzadu Ireneusz Woliński
2013-01-28 Joanna Przybysz Członek Zarządu Joanna Przybysz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39rh7z

Podziel się opinią

Share
d39rh7z
d39rh7z