Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poni...

ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10% (14/2013)
Share
d3p3vsv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV.PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") informuje, że w dniu 26 lutego 2013 roku otrzymał od akcjonariusza AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("AMPLICO PTE") zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 3 pkt b) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez fundusze zarządzane przez AMPLICO PTE, tj. AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") oraz MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE") poniżej 10%, które nastąpiło wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa SMT S.A. w drodze emisji akcji serii D, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 11/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku. Przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 765.106
(słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześć) akcji, które stanowiły 10,93% w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 765.106 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześć) głosów, co stanowiło 10,93% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego OFE i DFE posiadają aktualnie 765.106 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześć) akcji Emitenta które stanowią 7,17% w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 765.106 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześć) głosów, co stanowi 7,17% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przekazanym zawiadomieniu AMPLICO PTE nie podało informacji dotyczących posiadania akcji Emitenta przez swoje podmioty zależne, ani informacji dotyczących osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ADV S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADV.PL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-368 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 9/4
(ulica) (numer)
58 669 52 62 58 669 52 60
(telefon) (fax)
ir@grupa-adv.pl www.grupa-adv.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Kamila Karpińska członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv