Trwa ładowanie...
d13l1em

AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

...

Share
d13l1em

05.12. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów

Wycena na dzień: 30 listopada 2011

(zł) (%) I Portfel inwestycyjny 9 310 732 070,30 96,03 1 Obligacje, bony i inne papiery 5 297 584 325,59 54,64 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Depozyty bankowe i bankowe papiery 393 254 923,64 4,06 wartościowe, w walucie polskiej 3 Akcje spółek notowanych na 2 995 645 518,93 30,90 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4 Akcje narodowych funduszy 13 099 836,44 0,14 inwestycyjnych 5 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 34 913 550,00 0,36 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6 Obligacje przychodowe, o których 32 025 839,20 0,33 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 7 Zdematerializowane zgodnie z 4 216 200,00 0,04 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 8 Inne niż zdematerializowane zgodnie 182 777 976,50 1,89 z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 9 Zdematerializowane zgodnie z 100 899 000,00 1,04 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki niepubliczne 10 Listy zastawne 30 579 600,00 0,32 11 Obligacje emitowane przez Bank 225 735 300,00 2,33 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 379 660 190,33 3,92 - na rachunku podstawowym 31 857,39 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 379 622 480,66 3,92 - na innych rachunkach 5 852,28 0,00 III Należności 4 952 153,93 0,05

Razem aktywa 9 695 344 414,56 100,00

kom abs

d13l1em

Podziel się opinią

Share
d13l1em
d13l1em