Trwa ładowanie...
d1uem3r

AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

...
Share
d1uem3r

05.06. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów

Wycena na dzień: 31 maja 2012

d1uem3r

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 9 900 074 332,51 97,75
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 356 533 326,47 52,89
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Depozyty bankowe i bankowe papiery 677 444 970,14 6,69
wartościowe, w walucie polskiej
3 Akcje spółek notowanych na regulowanym 3 114 310 148,17 30,75
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 16 735 626,75 0,17
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
5 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 9 881 225,46 0,10
6 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 30 520 006,00 0,30
fundusze inwestycyjne zamknięte
7 Obligacje przychodowe, o których mowa w 30 736 967,02 0,30
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
8 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 4 097 040,00 0,04
ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje
emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
9 Obligacje i inne dłużne papiery 231 232 047,50 2,28
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery wartościowe,
o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia
1997 r.
10 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 190 747 675,00 1,88
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki niepubliczne
11 Obligacje emitowane przez Bank 237 835 300,00 2,35
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 34 509 752,00 0,34
- na rachunku podstawowym 2 977,12 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 34 497 791,30 0,34
- na innych rachunkach 8 983,58 0,00
III Należności 192 884 687,71 1,90
Razem aktywa 10 127 468 772,22 100,00

kom abs/

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r