Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y

AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

...
Share
d4mg85y

03.02. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31 stycznia 2011

(zł) (%) I Portfel inwestycyjny 9 084 707 449,71 99,88 1 Obligacje, bony i inne papiery 5 135 537 148,26 56,46 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 733 196,64 0,27 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 230 310 000,00 2,53 wartościowe, w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 3 300 478 910,00 36,29 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje spółek notowanych na 1 863 094,94 0,02 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a
także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 9 978 396,06 0,11 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 418 140,00 0,18 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których mowa 34 877 737,81 0,38 w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 367 340,00 0,05 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 133 595 386,00 1,47 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki
publiczne 13b Listy zastawne 30 069 600,00 0,33 15 Obligacje emitowane przez Bank 162 478 500,00 1,79 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 3 049 695,57 0,03 - na rachunku podstawowym 8 795,13 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 3 036 728,78 0,03 - na innych rachunkach 4 171,66 0,00 III Należności 7 723 761,29 0,08

Razem aktywa 9 095 480 906,57 100,00

kom amp/

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y