Trwa ładowanie...
doeytlx
espi

AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
doeytlx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 768 723 773 647 183 892 183 194
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 404) (7 920) (4 642) (1 875)
Zysk (strata) brutto (19 119) (10 583) (4 574) (2 506)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (20 745) (9 932) (4 963) (2 352)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 456 71 557 9 917 16 944
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 865) (121 372) (5 709) (28 740)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (76 346) (53 192) (18 263) (12 595)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (58 755) (103 007) (14 055) (24 391)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 772 551 50 937 386 50 772 551 50 937 386
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,41) (0,19) (0,10) (0,05)
.
. bilans na bilans na bilans na bilans na
. 2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31
Aktywa razem 1 538 788 1 642 857 368 528 396 136
Zobowiązania długoterminowe 134 525 154 947 32 218 37 362
Zobowiązania krótkoterminowe 248 173 280 315 59 436 67 591
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 138 731 1 189 574 272 717 286 838
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 199 12 282
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 772 551 50 937 386 50 772 551 50 937 386
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,43 23,35 5,37 5,63
.
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2014 okres od 2013 okres od 2014 okres od 2013 okres od
2014-01-01 do 2013-01-01 do 2014-01-01 do 2013-01-01 do
2014-09-30 2013-09-30 2014-09-30 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 442 648 453 114 105 889 107 294
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (40 587) (11 031) (9 709) (2 612)
Zysk (strata) brutto (34 252) 12 896 (8 194) 3 054
Zysk (strata) netto (32 000) 11 655 (7 655) 2 760
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 609) 15 664 (863) 3 709
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 330 (53 922) 6 299 (12 768)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 318) (29 059) (13 711) (6 881)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (34 597) (67 317) (8 276) (15 940)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 772 551 50 937 386 50 772 551 50 937 386
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,63) 0,23 (0,15) 0,05
.
bilans na bilans na bilans na bilans na
2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31
Aktywa razem 1 160 837 1 255 186 278 011 302 659
Zobowiązania długoterminowe 29 186 38 972 6 990 9 397
Zobowiązania krótkoterminowe 131 636 154 138 31 526 37 167
Kapitał własny 1 000 015 1 062 076 239 496 256 095
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 199 12 282
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 772 551 50 937 386 50 772 551 50 937 386
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,70 20,85 4,72 5,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportIIIkw2014_pl.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doeytlx

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2014-11-07 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2014-11-07 Grzegorz Kossakowski Członek Zarządu
2014-11-07 Robert Musiał Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doeytlx

Podziel się opinią

Share
doeytlx
doeytlx