Trwa ładowanie...
d3hisx4

AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d3hisx4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 102 417 1 073 935 263 151 255 031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 297 7 381 -4 368 1 753
Zysk (strata) brutto -17 925 4 872 -4 279 1 157
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej -12 574 460 -3 001 109
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 97 820 109 468 23 350 25 996
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 007 -120 882 -10 266 -28 706
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 037 -79 949 -24 357 -18 986
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów -47 224 -91 363 -11 273 -21 696
Aktywa razem 1 556 499 1 642 857 365 178 396 136
Zobowiązania długoterminowe 116 265 154 947 27 278 37 362
Zobowiązania krótkoterminowe 275 155 280 315 64 556 67 591
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 149 589 1 189 574 269 711 286 838
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 11 951 12 282
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 183 961 50 937 386 50 183 961 50 937 386
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) -0,25 0,01 -0,06 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,91 23,35 5,37 5,63
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 628 891 619 691 150 118 147 160
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -66 264 -20 844 -15 817 -4 950
Zysk (strata) brutto -33 559 -2 222 -8 011 -528
Zysk (strata) netto -25 984 -1 857 -6 202 -441
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 812 13 368 -1 149 3 175
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 160 -29 780 7 438 -7 072
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 504 -38 464 -10 623 -9 134
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów -18 156 -54 876 -4 334 -13 032
Aktywa razem 1 195 793 1 255 186 280 551 302 659
Zobowiązania długoterminowe 27 900 38 972 6 546 9 397
Zobowiązania krótkoterminowe 161 737 154 138 37 946 37 167
Kapitał własny 1 006 156 1 062 076 236 059 256 095
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 11 951 12 282
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 183 961 50 937 386 50 183 961 50 937 386
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) -0,52 -0,04 -0,12 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,05 20,85 4,70 5,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportIVkw2014_pl.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2015-02-20 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2015-02-20 Grzegorz Kossakowski Członek Zarządu
2015-02-20 Robert Musiał Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

Podziel się opinią

Share
d3hisx4
d3hisx4