Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (11/2011)

AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (11/2011)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 26 kwietnia 2011 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 rokuo obrocie instrumentami finansowymi od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w ramach struktury organizacyjnej emitenta (niebędącej członkiem zarządu Spółki) oraz posiadającej dostęp do informacji poufnych dotyczących emitenta.Transakcja sprzedaży 5089 akcji Agory S.A. po 25,80 zł za akcję, poprzez zlecenie z limitem ceny, nastąpiła na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2011 roku.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi nakłada na Agorę jako emitenta papierów wartościowych dodatkowy obowiązek informacyjny. Do dnia wejścia w życie ustawy Agora przekazywała do publicznej wiadomości informacje dotyczące transakcji na akcjach Agory dokonywanych przez członków zarządu. Obecnie Agora jest dodatkowo zobowiązana do przekazywania informacji dotyczących takich transakcji
przez: "osoby: 1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, 2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej." (art. 160. ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Disposal of shares by a person holding managerial position in AgoraAgora S.A. with its registered seat in Warsaw ("the Company"), hereby announces that on April 26, 2011 Agora received a notification in conformity with art. 160 of the Act on public trading of financial instruments ("the Act").According to the above mentioned notification, a person holding a managerial position in Agora's organizational structure (not a member of the Management Board) and having access to inside information related to issuer, informed about the following disposal:5089 ordinary bearer shares of Agora S.A. at an average price of PLN 25.80, on the basis of price limit order, executed during Warsaw Stock Exchange trading session on April 19, 2011.Act on Trading in Financial Instruments ("Act") dated July 29th, 2005 imposes on Agora, as an issuer of securities, additional disclosure obligation. To date, Agora was disclosing information about transactions on Agora's shares executed by the Management Board Members. Currently,
Agora shall publicly announce information about such transactions performed, according to art 160.1 of the Act, by: "persons: 1) who are members of the issuer's management and supervisory bodies or who are issuer's proxies, 2) other persons who hold management post in the organizational structure of the issuer, have permanent access to inside information related, whether directly or indirectly, to the issuer, and are authorized to make decisions concerning the issuer's development and economic prospects." | |

d1y1yes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Zbigniew Bąk Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes