Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv
espi

AGROTOUR S.A. - Zmniejszenie progu poniżej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (25/ ...

AGROTOUR S.A. - Zmniejszenie progu poniżej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (25/2014)
Share
d13c6sv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGROTOUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie progu poniżej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. informuje, iż 03 listopada 2014 roku, otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 i 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki AGROTOUR S.A. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zawarciem transakcji sprzedaży akcji AGROTOUR S.A. na rynku GPW NewConnect w transakcjach sesyjnych w dniu 3 października 2014 r., 15 października 2014 r., 16 października 2014 r., 17 października 2014 r. oraz 27 października 2014 r. jedna transakcja na podstawie umowy cywilno-prawnej kupna-sprzedaży akcji. Przed dokonaniem transakcji Pan Roman Gabryś posiadał 1.413.762 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje co stanowiło 51,41% kapitału zakładowego AGROTOUR S.A. i uprawniało do
wykonywania 1.413.762 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwóch) głosów co stanowiło 51,41% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu transakcji Pan Roman Gabryś posiada 1.362.133 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje stanowiących 49,53% kapitału zakładowego AGROTOUR S.A. i uprawniających do wykonywania 1.362.133 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści trzech) głosów, co stanowi 49,53% ogólnej liczby głosów. Poinformowano również, że dalsze zmniejszenie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, w celu realizacji korzyści ekonomicznych ze zbycia lub wzrostu wartości akcji, będzie zależało od sytuacji ekonomicznej na rynku. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki AGROTOUR S.A., a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej
powołanej ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGROTOUR S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-438 Brenna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Leśnica 61
(ulica) (numer)
+48 33 810 06 37 +48 33 810 06 37
(telefon) (fax)
www.agrotoursa.pl
(e-mail) (www)
5482545283
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Andrzej Papierz Prezes Zarządu Andrzej Papierz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv