Trwa ładowanie...
d3lfene

AGROTOUR S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów (5/2015)

AGROTOUR S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów (5/2015)

Share
d3lfene

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGROTOUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. informuje, iż 19 marca 2015 roku, otrzymał od Zarządu Spółki ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki AGROTOUR S.A. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zawarciem cywilnoprawnej umowy sprzedaży akcji i ich przeksięgowaniem w dniu 19 marca 2015 roku, na mocy której ABS INVESTMENT S.A. przeniosła na inny podmiot własność 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki AGROTOUR S.A. Przed dokonaniem transakcji Spółka ABS INVESTMENT S.A. posiadała 274 000 ( słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji stanowiących 9,96% ogólnej liczby głosów i uprawniających do wykonania 274 000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące)
głosów, co stanowiło 9,96% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu transakcji Spółka ABS INVESTMENT S.A. posiada 134 000 ( słownie: sto trzydzieści cztery tysiące) akcji stanowiących 4,87% ogólnej liczby głosów i uprawniających do wykonania 134 000 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące) głosów, co stanowi 4,87% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że informacja dotycząca dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienie oraz celu zwiększenia tego udziału ? w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy, Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej nie dotyczy akcjonariusza zawiadamiającego ? umowy nie zostały zawarte. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lfene

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGROTOUR S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-438 | | Brenna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Lesnica | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 33 810 06 37 | | +48 33 810 06 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@agrotursa.pl | | agrotursa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5482545283 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene