Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

ALCHEMIA - Powołanie osoby zarządzającej (11/2011)

ALCHEMIA - Powołanie osoby zarządzającej (11/2011)
Share
d2b9odk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w dniu 2 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 1/2011 o powołaniu Pana Rafała Regulskiego z dniem 2 lutego 2011 r. do pełnienia funkcji Członka ZarząduEmitenta. Pan Rafał Regulski objął stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. finansowych Emitenta.Pan Rafał Regulski ma 39 lat, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji na wydziale Businessu i Administracji Gospodarczej na kierunku?ekonomia w zakresie finanse i rachunkowość (1992 -1996), ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration w Prywatnej Szkole Businessu i Administracji (1996?1999).Pan Rafał Regulski pracę rozpoczął w 1997 r. w Spółce Apexim S.A. na stanowisku?Specjalista ds. wdrożeń. Następnie w 1997 r. objął on stanowisko Audytora w Spółce A&E Consult Sp. z o.o. W latach 1998?2000, Pan Rafał Regulski był zatrudniony w Spółce ZWUT S.A. na stanowisku?Samodzielny
specjalista ds. Ekonomicznych, a następnie w latach 2000?2001, na stanowisku?Kierownika Sekcji ekonomicznej. W 2001 r., objął on stanowisko Dyrektora Finansowego w Spółce Siemens Sp. z o.o., gdzie pracował do 2009 r. Od 2009 roku, Pan Rafał Regulski był zatrudniony w Spółce KZA Sp. z o.o. na stanowisku?Doradca Zarządu. Od października 2010 r. Pan Rafał Regulski jest zatrudniony w Spółce Alchemia S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego.Według oświadczenia złożonego przez Pana Rafała Regulskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.Według oświadczenia złożonego przez Pana Rafała Regulskiego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1pkt 22 w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk