Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

ALCHEMIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

ALCHEMIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
Share
d3p3vsv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 139 254 1 155 653 269 674 291 295
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 700 149 669 11 765 37 726
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 37 021 146 605 8 763 36 953
Zysk (strata) netto jednostki dominującej 26 201 125 346 6 202 31 595
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 405 84 002 13 825 21 174
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 614 25 810 -4 169 6 506
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 532 -100 482 -7 227 -25 328
Przepływy pieniężne netto, razem 10 259 9 330 2 428 2 352
Dane w pozycjach X-XVIII prezentowane są na dzień: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 919 420 956 444 215 760 216 547
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 319 264 320 964 74 922 72 669
Zobowiązania długoterminowe 69 741 77 688 16 366 17 589
Zobowiązania krótkoterminowe 249 523 243 276 58 556 55 080
Kapitał własny 600 156 635 480 140 839 143 878
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 599 477 634 675 140 679 143 696
Kapitał zakładowy 269 100 269 100 63 150 60 926
Średnio ważona liczba akcji zwykłych (szt) 199 785 922 206 970 971 199 785 922 206 970 971
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,61 0,03 0,15
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 051 715 811 127 248 952 204 453
Zysk( strata) z działalności operacyjnej 5 164 9 493 1 222 2 393
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 67 419 28 840 15 959 7 269
Zysk (strata) netto jednostki dominującej 67 172 26 512 15 900 6 683
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 469 16 446 -5 082 4 145
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 50 869 53 585 12 041 13 507
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 361 -66 868 -3 873 -16 855
Przepływy pieniężne netto, razem 13 039 3 163 3 086 797
Dane w pozycjach XXVIII-XXXVI prezentowane są na dzień: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa razem 636 505 635 547 149 369 143 893
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 204 020 207 569 47 877 46 995
Zobowiązania długoterminowe 1 654 1 406 388 318
Zobowiązania krótkoterminowe 202 366 206 163 47 489 46 677
Kapitał własny 432 485 427 978 101 491 96 898
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 432 485 427 978 101 491 96 898
Kapitał zakładowy 269 100 269 100 63 150 60 926
Średnio ważona liczba akcji zwykłych 199 785 922 206 970 971 199 785 922 206 970 971
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 0,13 0,08 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe IV kw 2012.pdf Skonsolidowane rozszerzone sprawozdanie finansowe IV Q 2012
zal1skonseg4kw2012.pdf Segmenty działalności GK Alchemia

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-27
ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d3p3vsv

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2013-02-27 Marek Misiakiewicz Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv