Trwa ładowanie...
d97bvh1

ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów

...
Share
d97bvh1

03.02. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 31-01-2011 r.

1. Obligacje, bony i inne papiery 3 558 978 043 54,67%
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty udzielane tym
podmiotom
1a. Obligacje, bony i inne papiery - 0,00%
wartościowe emitowane przez rządy
innych krajów
2. Obligacje i inne dłużne papiery 14 509 194 0,22%
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 61 194 298 0,94%
wartościowe, w walucie polskiej
3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00%
wartościowe, w walutach państw
będących członkami OECD oraz innych
państw, z którymi Rzeczpospolita
Polska zawarła umowy o popieraniu i
wzajemnej ochronie inwestycji
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 2 442 417 147 37,52%
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 642 746 0,01%
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędących
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
6. Akcje narodowych funduszy - 0,00%
inwestycyjnych
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane - 0,00%
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez - 0,00%
fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte
9. Obligacje i inne dłużne papiery 42 199 600 0,65%
wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
5
10. Inne niż zdematerializowane obligacje 4 195 086 0,06%
i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa
10a. Obligacje przychodowe, o których mowa - 0,00%
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o
obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z
późn. zm.)
11. Zdematerializowane zgodnie z 32 223 240 0,50%
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
5, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
12. Inne niż zdematerializowane obligacje - 0,00%
i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone
w wysokości odpowiadającej wartości
nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem
13. Obligacje i inne dłużne papiery 119 372 342 1,83 %
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 11 i
12
13a. Zdematerializowane zgodnie z 45 577 110 0,70%
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
5, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11
13b. Listy zastawne - 0,00%
13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy - 0,00%
z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi, dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
14. Obligacje emitowane przez Bank 186 898 981 2,87%
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym funduszu
Drogowym
15. Należności i środki pieniężne 2 107 994 0,03 %

kom amp/

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1