Trwa ładowanie...
d29z7q9
d29z7q9

ALLIANZ OFE półroczna struktura aktywów

...
Share
d29z7q9

08.07. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 czerwca 2011r.

Portfel inwestycyjny
Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty Udział
wykupu w PLN lokaty w
aktywach
Funduszu
1. Obligacje, bony i 3729791019,77 52,51%
inne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
Skarb Państwa DS1015 2015-10-24 175501080,00 2,47%
Skarb Państwa DS1017 2017-10-25 265495459,32 3,74%
Skarb Państwa DS1019 2019-10-25 325157430,29 4,58%
Skarb Państwa DS1020 2020-10-25 114789550,00 1,62%
Skarb Państwa DZ1111 2011-11-24 90619948,75 1,28%
Skarb Państwa IZ0816 2016-08-24 196528492,68 2,77%
Skarb Państwa OK0112 2012-01-25 170677500,00 2,40%
Skarb Państwa OK0113 2013-01-25 83682000,00 1,18%
Skarb Państwa OK0712 2012-07-25 75343481,40 1,06%
Skarb Państwa OK0713 2013-07-25 118974200,00 1,67%
Skarb Państwa PP1013 2013-10-24 70955500,00 1,00%
Skarb Państwa PS0412 2012-04-25 201426517,12 2,84%
Skarb Państwa PS0413 2013-04-25 249142856,37 3,51%
Skarb Państwa PS0414 2014-04-25 348969245,04 4,91%
Skarb Państwa PS0415 2015-04-25 252246041,40 3,55%
Skarb Państwa PS0416 2016-04-25 235417178,46 3,31%
Skarb Państwa WS0922 2022-09-23 280357298,74 3,95%
Skarb Państwa WZ0118 2018-01-25 137111425,00 1,93%
Skarb Państwa WZ0121 2021-01-25 89515323,20 1,26%

d29z7q9

2. Depozyty bankowe i 172223300,86 2,42%
bankowe papiery
wartościowe, w walucie
polskiej
Deutsche Bank Polska 2011.07. 172223300,86 2,42%
S.A. 01

3. Akcje spółek 2644484459,29 37,23%
notowanych na
regulowanym rynku
giełdowym, a także
notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
Bank Polska Kasa Opieki 157847800,08 2,22%
S.A.
Bank Zachodni WBK S.A. 72623228,97 1,02%
BRE Bank S.A. 86398388,40 1,22%
ING Bank Śląski S.A. 74291008,86 1,05%
KGHM Polska Miedź S.A. 210522235,56 2,96%
Lubelski Węgiel 109522402,44 1,54%
"Bogdanka" S.A.
PGE Polska Grupa 81710034,00 1,15%
Energetyczna S.A.
PKO Bank Polski S.A. 218192837,28 3,07%
Polski Koncern Naftowy 217543602,00 3,06%
ORLEN S.A.
Powszechny Zakład 116897628,92 1,65%
Ubezpieczeń S.A.
Tauron Polska Energia 73606894,90 1,04%
S.A.

4. Obligacje i inne 42940800,00 0,60%
dłużne papiery
wartościowe emitowane
przez jednostki
samorządu
terytorialnego, ich
związki lub miasto
stołeczne Warszawa,
zdematerializowane
zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w
pkt 5

5. Inne niż 4171125,33 0,06%
zdematerializowane
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki lub miasto
stołeczne Warszawa

d29z7q9

6. Zdematerializowane 32108580,00 0,45%
zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu
terytorialnego, ich
związki, miasto
stołeczne Warszawa,
które zostały
zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej
pełnej wartości
nominalnej i
ewentualnemu
oprocentowaniu

7. Obligacje i inne 124099266,80 1,75%
dłużne papiery
wartościowe emitowane
przez spółki publiczne,
inne niż papiery
wartościowe, o których
mowa w art. 141 pkt 11 i
12 Ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych

8. Zdematerializowane 45309957,30 0,64%
zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje i inne
dłużne papiery
wartościowe, inne niż
papiery wartościowe, o
których mowa w art. 141
w pkt 9 i 11 Ustawy o
organizacji i
funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych

9. Listy zastawne 30495300,00 0,43%

d29z7q9

10. Obligacje emitowane 226257062,34 3,19%
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z
dnia 27 października
1994r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym
funduszu Drogowym
Bank Gospodarstwa IPS1014 2014-10-24 110904150,00 1,56%
Krajowego
Bank Gospodarstwa IDS1018 2018-10-24 105154884,94 1,48%
Krajowego

11. Należności i środki 51060633,70 0,72 %
pieniężne

kom abs

d29z7q9

Podziel się opinią

Share
d29z7q9
d29z7q9