Trwa ładowanie...
d4f4uh9
miesiąc

ALLIANZ POLSKA OFE miesięczna struktura aktywów

Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii
lokat w aktywach funduszu:
dzień wyceny: 31-07-2008 r.


1. Obligacje, bony i inne papiery ...

Share
d4f4uh9

Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 31-07-2008 r.

  1. Obligacje, bony i inne papiery 2 402 248 797 67,26% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1a. Obligacje, bony i inne papiery - 0,00% wartościowe emitowane przez rządy innych krajów 2. Obligacje i inne dłużne papiery 14 633 131 0,41% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 116 042 122 3,25% wartościowe, w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00% wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 907 976 613 25,42% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
  2. Akcje spółek notowanych na regulowanym - 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy - 0,00% inwestycyjnych 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane - 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez - 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery - 0,00% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i - 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w - 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z późn. zm.) 11. Zdematerializowane zgodnie z przepisami - 0,00% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i - 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13. Obligacje i inne dłużne papiery 104 782 705 2,93% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane zgodnie z przepisami - 0,00% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne - 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z - 0,00% dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 14. Należności i środki pieniężne 25 885 663 0,73%

kom mra

d4f4uh9

Podziel się opinią

Share
d4f4uh9
d4f4uh9